Положення про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 29 травня 1999 р. N 29/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 1999 р. за N 362/3655

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку

(назва в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 31.08.99 р. N 52/5)

(У назві та тексті Положення слово
«доручення» у всіх відмінках замінено на слово
«довіреність» у відповідних відмінках згідно з наказом
Міністерства юстиції від 15 серпня 2005 року N 88/5)

Це Положення, розроблене з метою підвищення рівня захисту майнових прав громадян та юридичних осіб, профілактики злочинів проти власності, встановлює порядок створення, ведення та користування Єдиним реєстром довіреностей в Україні.

1. Загальні положення

Єдиний реєстр довіреностей - це комп'ютерна база даних, у якій здійснюється обов'язкова реєстрація посвідчених нотаріусами довіреностей на право користування та/або розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами (далі - довіреність), а також реєстрація припинення їх дії.

(абзац перший розділу 1 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 16.05.2000 р. N 19/5)

Держатель Єдиного реєстру довіреностей - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування. Держатель установлює порядок внесення та надання відомостей з Єдиного реєстру довіреностей.

Адміністратор Єдиного реєстру довіреностей - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що має повний прямий доступ до комп'ютерної бази даних і відповідає за належне створення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення Єдиного реєстру довіреностей, за збереження та захист даних та надання доступу реєстраторам і користувачам до Єдиного реєстру довіреностей.

Реєстратори Єдиного реєстру довіреностей - державні нотаріальні контори, та приватні нотаріуси, що уклали відповідні угоди з Адміністратором, мають повний прямий доступ до Єдиного реєстру довіреностей через комп'ютерну мережу, вносять записи до Єдиного реєстру довіреностей про посвідчені довіреності, про припинення дії довіреності та перевіряють дійсність довіреностей шляхом запитів до Єдиного реєстру довіреностей.

Користувачі Єдиного реєстру довіреностей - державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси та інші установи і організації, що уклали відповідні угоди з Адміністратором, мають доступ до Єдиного реєстру довіреностей через комп'ютерну мережу, перевіряють дійсність довіреностей шляхом запитів до Єдиного реєстру довіреностей.

Установи та організації, яким може бути надано право користування Єдиним реєстром довіреностей (за умови, якщо перевірка дійсності довіреностей потрібна їм у зв'язку з виконанням покладених на них обов'язків і не порушує таємниці нотаріальних дій), визначаються Міністерством юстиції України.

2. Порядок реєстрації довіреностей

2.1. Реєстрація довіреностей здійснюється шляхом внесення до Єдиного реєстру довіреностей реєстраційного запису.

2.2. Внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру довіреностей здійснюється Реєстратором або Адміністратором. Реєстратор здійснює реєстрацію в день посвідчення довіреності або отримання заяви про реєстрацію довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей від інших нотаріусів (додаток 1). Адміністратор здійснює реєстрацію в день отримання заяви про реєстрацію довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції від 15.08.2005 р. N 88/5)

2.3. Реєстраційний запис має містити такі відомості:

 • номер та серію спеціального бланка нотаріальних документів, на якому викладено текст довіреності;
 • дату посвідчення довіреності;
 • строк дії довіреності;
 • номер запису в реєстрі нотаріальних дій;
 • посаду, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який посвідчив довіреність.

2.4. Державні та приватні нотаріуси, які не мають власних систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру довіреностей, здійснюють реєстрацію довіреностей шляхом подання відповідних заяв про реєстрацію довіреностей Адміністратору або Реєстратору. Заява про реєстрацію довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей подається державними та приватними нотаріусами не пізніше наступного дня після посвідчення довіреності.

2.5. За реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей справляється плата в розмірі, встановленому Міністерством юстиції України.

(пункт 2.5 в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 31.08.99 р. N 52/5)

2.6. Кошти, які надходять Адміністратору від реєстрації довіреностей, спрямовуються виключно на матеріально-технічне та технологічне забезпечення функціонування та розвиток Єдиного реєстру довіреностей.

3. Порядок внесення відомостей про припинення дії довіреності

3.1. У Єдиний реєстр довіреностей вносяться відомості про припинення дії довіреності у разі одержання нотаріусами таких заяв:

 • від особи, яка видала довіреність, - про її скасування;
 • від особи, якій видано довіреність, - про відмову від неї.

3.2. Відомості про припинення дії довіреності вносяться також у разі одержання нотаріусом таких повідомлень:

 • про припинення діяльності юридичної особи, від імені якої видано довіреність;
 • про смерть громадянина, який видав довіреність, про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісти пропалим.

3.3. Реєстраційний запис про припинення дії довіреності має містити такі відомості:

 • підставу припинення довіреності;
 • дату припинення довіреності;
 • прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, якому надійшло повідомлення про припинення дії довіреності.
 • серію та номер спеціального бланка нотаріальних документів, на якому викладено текст довіреності, дія якої припиняється;
 • дату посвідчення довіреності, дія якої припиняється;
 • номер запису в реєстрі нотаріальних дій щодо довіреності, дія якої припиняється;
 • посаду, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який посвідчив довіреність, дія якої припиняється.

3.4. Внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей про припинення дії довіреності здійснюється Реєстратором або Адміністратором у день одержання ним відомостей про припинення дії довіреності.

Нотаріуси, які не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру довіреностей, здійснюють реєстрацію припинення дії довіреності шляхом подання Адміністратору або Реєстратору заяви про реєстрацію припинення дії довіреності (додаток 2).

(пункт 3.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 15.08.2005 р. N 88/5)

3.5. На прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності, що була посвідчена відповідно до чинного законодавства до введення в дію Єдиного реєстру довіреностей або не було зареєстровано в цьому реєстрі з інших причин, нотаріус одночасно вносить до Єдиного реєстру довіреностей реєстраційний запис та відомості про припинення дії такої довіреності.

Розмір плати за послуги, передбачені абзацом першим цього пункту, визначається згідно з пунктом 2.5 цього Положення.

3.6. Внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей про припинення дії довіреності здійснюється безоплатно.

4. Користування Єдиним реєстром довіреностей

4.1. Нотаріуси при посвідченні угоди за участю осіб, які діють на підставі довіреностей, користуються даними Єдиного реєстру довіреностей, перевіряючи за їх допомогою дійсність цих довіреностей, строк їх дії тощо.

4.2. Реєстрація довіреностей в Єдиному реєстрі довіреностей та перевірка дійсності довіреностей здійснюються на підставі відповідних договорів з Адміністратором.

4.3. Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси, які не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру довіреностей, реєструють довіреності та перевіряють їх дійсність через Адміністратора або Реєстраторів на підставі відповідного договору.

4.4. Перевірка дійсності довіреностей, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей, виконується Адміністратором або Реєстраторами лише за запитом, що містить серію та номер спеціального бланка нотаріальних документів, на якому викладено текст довіреності.

4.5. Адміністратор здійснює комплекс організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі довіреностей.

Нотаріуси та інші посадові особи, причетні до формування та функціонування Єдиного реєстру довіреностей, за дії, що тягнуть за собою розголошення відомостей, які містяться у ньому, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту нотаріату та
ліцензування юридичної практики
Н. В. Круковес