Постанова КМУ від 31.03.2004 р. № 410 "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2004 р. N 410
Київ

Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

Відповідно до пункту 4 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок державної реєстрації іпотек, що додається.

2. Визначити Державну реєстраційну службу держателем Державного реєстру іпотек, а державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції його адміністратором.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

3. Установити розміри плати за внесення запису до Державного реєстру іпотек, а також змін і додаткових відомостей до запису та видачу витягів згідно з додатком.

4. Міністерству юстиції вжити протягом місяця заходів для забезпечення ведення Державного реєстру іпотек.

 

Прем'єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ


Інд. 34

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 410 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
державної реєстрації іпотек

Загальні питання

1. Державна реєстрація іпотек здійснюється з метою:

реалізації переважного права іпотекодержателя у задоволенні вимог за рахунок предмета іпотеки перед іншими іпотекодержателями незареєстрованих або зареєстрованих пізніше прав чи вимог на предмет іпотеки;

надання в інтересах фізичних чи юридичних осіб інформації про обтяження нерухомого майна іпотекою або про відсутність такого обтяження.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Державний реєстр іпотек (далі - Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної;

держатель Реєстру - Укрдержреєстр, що забезпечує ведення Реєстру;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

адміністратор Реєстру - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту, що відповідає за збереження єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру;

реєстратори - державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, які згідно з договорами, укладеними з адміністратором Реєстру, здійснюють державну реєстрацію іпотек, відомостей про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду, приймають запити, видають завірені витяги з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Порядком;

внесення запису до Реєстру - занесення до єдиної комп'ютерної бази даних за порядковим номером відомостей про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної;

витяг - документ, який видається на запит фізичної чи юридичної особи реєстратором і свідчить про внесення запису до Реєстру або про відсутність такого запису;

повідомлення - документ, який складається іпотекодержателем або уповноваженою ним особою з метою внесення запису до Реєстру, а також змін і додаткових відомостей до запису, виключення запису з Реєстру;

інформаційна довідка - документ, який видається за запитом посадової особи органу державної влади.

3. У разі припинення виконання своїх функцій реєстратор зобов'язаний передати всі документи та матеріали, пов'язані з виконанням функцій реєстратора, адміністраторові Реєстру.

4. Державна реєстрація відомостей про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором та передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної здійснюється шляхом внесення запису до Реєстру, а також змін і додаткових відомостей до запису, виключення запису з Реєстру.

5. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою може здійснюватися будь-яким реєстратором.

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна іпотекою

6. Внесення до Реєстру відомостей про обтяження майна іпотекою здійснюється реєстратором на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду.

У разі коли іпотекодержателем за іпотечним договором виступає кілька осіб, повідомлення може бути надіслано однією з них за взаємною домовленістю.

Під час подання повідомлення іпотекодержатель пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність.

До повідомлення додається засвідчена в установленому порядку копія іпотечного договору чи рішення суду, примірник заставної (у разі її державної реєстрації) та документ про внесення плати за державну реєстрацію іпотек, реєстрацію заставної (у разі коли іпотекодержатель разом з державною реєстрацією обтяження нерухомого майна іпотекою подає її для державної реєстрації).

7. У повідомленні зазначаються:

1) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя), іпотекодержателя, а також боржника за основним зобов'язанням, якщо він не є іпотекодавцем:

- для іпотекодавця, іпотекодержателя та боржника - юридичних осіб відомості:

стосовно резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

стосовно нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, де зареєстровано особу;

- для іпотекодавця, іпотекодержателя та боржника - фізичних осіб відомості:

стосовно громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

стосовно іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

2) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

3) розмір основного зобов'язання;

4) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

5) посилання на випуск заставної або її відсутність.

Реєстратору забороняється вимагати додаткові відомості, що не зазначені в пунктах 6 і 7 цього Порядку.

8. У разі обтяження нерухомого майна іпотекою до Реєстру вносяться:

1) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя), іпотекодержателя, а також боржника за основним зобов'язанням, якщо він не є іпотекодавцем:

- для іпотекодавця, іпотекодержателя та боржника - юридичних осіб відомості:

стосовно резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

стосовно нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, де зареєстровано особу;

- для іпотекодавця, іпотекодержателя та боржника - фізичних осіб відомості:

стосовно громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

стосовно іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

2) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

3) розмір основного зобов'язання;

4) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

5) посилання на випуск заставної або її відсутність;

6) підстава внесення відомостей до Реєстру (іпотечний договір чи рішення суду);

7) відомості про реєстратора;

8) дата державної реєстрації відомостей.

9. У разі коли іпотекодержатель разом з державною реєстрацією обтяження чи зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою подає на державну реєстрацію заставну, реєстратор робить на заставній відмітку про порядковий номер запису, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою.

10. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру у разі, коли:

1) у повідомленні відсутні або наведено не повністю чи з виправленням відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку;

2) іпотекодержатель не пред'явив паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність;

3) до повідомлення не додано копію іпотечного договору, засвідчену в установленому порядку, чи рішення суду, примірник заставної (у разі її державної реєстрації);

4) відсутній документ про плату за внесення запису до Реєстру;

5) плату внесено не в повному обсязі.

Відмова у внесенні запису до Реєстру оформляється письмово протягом двох робочих днів із зазначенням причини.

11. У разі прийняття позитивного рішення за повідомленням запис про обтяження нерухомого майна іпотекою та/або реєстрації заставної вноситься до Реєстру в день надходження повідомлення.

Датою державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою вважається дата та час внесення про це запису до Реєстру.

12. Про внесення до Реєстру запису про обтяження майна іпотекою та/або реєстрацію заставної реєстратор видає іпотекодержателю або уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає іпотекодавцю.

13. У витягу зазначаються:

1) дата державної реєстрації обтяження майна іпотекою;

2) порядковий номер запису;

3) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя), іпотекодержателя, а також боржника за основним зобов'язанням, якщо він не є іпотекодавцем;

4) відомості про відступлення прав за іпотечним договором;

5) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

6) розмір основного зобов'язання;

7) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

8) відомості про випуск заставної або її відсутність, у разі державної реєстрації заставної - її реквізити;

9) відмітка про те, що іпотека є наступною;

10) підстава внесення запису до Реєстру (іпотечний договір чи рішення суду);

11) відомості про реєстратора.

14. У разі виявлення іпотекодержателем або уповноваженою ним особою у витягу помилок, допущених реєстратором, іпотекодержатель або уповноважена ним особа письмово повідомляють у п'ятиденний строк про це реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеної у повідомленні про обтяження майна іпотекою. Якщо підтверджено факт невідповідності, реєстратор безоплатно виправляє допущені помилки у день надходження повідомлення.

15. У разі виявлення іпотекодержателем або уповноваженою ним особою у витягу помилок, допущених з їх вини, іпотекодержатель або уповноважена ним особа може звернутися до реєстратора із заявою про виправлення помилок у Реєстрі.

16. У разі виявлення іпотекодавцем у витягу помилок він письмово повідомляє у п'ятиденний строк іпотекодержателя або реєстратора.

Реєстратор після отримання повідомлення від іпотекодавця про допущення помилок перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеної у повідомленні, та у разі підтвердження такого факту здійснює виправлення помилок і повідомляє іпотекодержателя та іпотекодавця про внесення змін до запису. Якщо помилки допущено з вини іпотекодержателя, реєстратор повідомляє іпотекодержателя про необхідність внесення змін до запису.

Іпотекодержатель або уповноважена ним особа протягом двох робочих днів з дня отримання від іпотекодавця повідомлення про допущені з вини реєстратора у витягу помилки повинен письмово повідомити про це реєстратора або звернутися до нього із заявою про виправлення помилок у Реєстрі, допущених з вини іпотекодержателя.

Державна реєстрація відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної

17. Внесення змін і додаткових відомостей до запису здійснюється реєстратором на підставі повідомлення іпотекодержателя або уповноваженої ним особи.

18. У повідомленні зазначаються:

1) дата державної реєстрації відомостей;

2) порядковий номер запису;

3) підстава внесення відомостей (повідомлення іпотекодержателя чи рішення суду);

4) відомості про реєстратора.

19. Додатково в повідомленні зазначаються відомості:

1) про державну реєстрацію змін умов обтяження нерухомого майна іпотекою - відповідні зміни і додаткові відомості до запису, внесення яких передбачено пунктом 8 цього Порядку;

2) про відступлення прав за іпотечним договором:

про особу, на користь якої здійснено відступлення прав за іпотечним договором;

про договір, що підтверджує відступлення прав за іпотечним договором;

3) про передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної:

передбачені підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку та про особу, якій передається заставна;

дата передачі заставної;

дата анулювання заставної;

дата видачі дубліката;

дата видачі нової заставної.

20. Під час подання повідомлення іпотекодержатель пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність.

До повідомлення додається текст змін і додаткових відомостей, внесених до іпотечного договору (договір, що підтверджує відступлення прав за іпотечним договором або передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної), документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису.

21. Реєстратор відмовляє у внесенні змін і додаткових відомостей до запису у разі, коли:

1) у повідомленні відсутні або наведено не повністю чи з виправленням відомості, зазначені у пунктах 18 і 19 цього Порядку;

2) іпотекодержатель не пред'явив паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені іпотекодержателя фізичної чи юридичної особи - відповідну довіреність;

3) до повідомлення не додано текст змін і додаткових відомостей, внесених до іпотечного договору (договору, що підтверджує відступлення прав за іпотечним договором або передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної);

4) відсутній документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису;

5) плату внесено не в повному обсязі.

Відмова у внесенні запису до Реєстру оформляється письмово протягом двох робочих днів із зазначенням причини.

22. Датою державної реєстрації змін і додаткових відомостей, внесених до запису, вважається дата та час внесення змін і додаткових відомостей до запису.

23. Про внесення змін і додаткових відомостей до запису реєстратор видає іпотекодержателю або уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає іпотекодавцю.

24. У разі виявлення помилок у записі чи у витягу їх виправлення здійснюється згідно з пунктами 14 - 16 цього Порядку.

Виключення запису з Реєстру

25. Після виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, іпотекодержатель зобов'язаний протягом десяти днів надіслати реєстратору письмове повідомлення про виключення запису з Реєстру з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

Запис про обтяження майна іпотекою може бути виключений на підставі рішення суду з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

26. Реєстратор вносить до Реєстру відомості про виключення запису в день надходження повідомлення чи рішення суду.

27. У разі виключення запису до Реєстру вносяться:

1) дата і номер повідомлення, що надійшло від іпотекодержателя, чи рішення суду, яке є підставою для виключення запису;

2) дата виключення;

3) відомості про реєстратора.

28. Реєстратор вправі відмовити у виключенні запису з Реєстру, якщо відомості, зазначені в повідомленні про його виключення, не відповідають відомостям, зазначеним у Реєстрі, про що іпотекодержатель інформується письмово протягом двох робочих днів з дня надходження повідомлення.

У разі виключення запису реєстратор видає іпотекодержателю або уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає іпотекодавцю.

Виключення запису з Реєстру здійснюється безоплатно.

Видача витягів

29. Будь-яка фізична чи юридична особа має право отримати витяг. Для цього подається запит про наявність або відсутність запису в Реєстрі про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної, видачу витягу про державну реєстрацію обтяження майна іпотекою.

30. У запиті зазначається:

1) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

2) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

31. У разі коли особа, яка звернулася із запитом, виявила бажання отримати витяг поштою, у запиті зазначається адреса, за якою він надсилається.

До запиту додається документ про внесення плати за видачу витягу.

32. Реєстратор відмовляє у видачі витягу, якщо:

1) відсутній документ про внесення плати за видачу витягу або плату внесено не в повному обсязі;

2) у запиті відсутні або наведено не повністю чи з виправленням відомості, зазначені в пункті 30 цього Порядку.

33. Суди, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, служби безпеки та інші органи державної влади мають право отримувати інформаційні довідки, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

34. Витяг або інформаційна довідка видаються на підставі відомостей, які містяться в Реєстрі, після надходження запиту.

Реєстратор протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту видає витяг або інформаційну довідку чи приймає рішення про відмову в їх видачі із зазначенням причини.

35. У витягу зазначаються:

1) дата реєстрації обтяження майна іпотекою;

2) порядковий номер запису;

3) відомості про іпотекодавця (майнового поручителя), іпотекодержателя, а також боржника за основним зобов'язанням, якщо він не є іпотекодавцем;

4) відомості про відступлення прав за іпотечним договором;

5) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

6) розмір основного зобов'язання;

7) строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі;

8) посилання на випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної - реквізити заставної;

9) відмітка про те, що іпотека є наступною;

10) підстава внесення запису до Реєстру (іпотечний договір чи рішення суду);

11) відомості про реєстратора.

Витяг скріплюється печаткою реєстратора.

Плата за користування Реєстром

36. За внесення запису до Реєстру, а також змін і додаткових відомостей до запису, видачу витягів справляється плата.

Органи державної влади звільняються від плати за видачу інформаційних довідок, якщо такі довідки видаються у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

37. Фізична чи юридична особа може користуватися інформацією з Реєстру через єдину комп'ютерну базу даних, підключення до якої здійснюється адміністратором Реєстру на підставі укладеного з ним договору.

Розмір плати за користування відомостями з Реєстру встановлюється його держателем.

38. Кошти, що надходять від фізичних чи юридичних осіб, зараховуються на рахунок адміністратора Реєстру і спрямовуються виключно на забезпечення ведення Реєстру.

 Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 410 

РОЗМІРИ
плати за внесення запису до Державного реєстру іпотек, а також змін і додаткових відомостей до запису та видачу витягів

За внесення запису до Державного реєстру іпотек, змін до запису  - 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість) 
За видачу витягу з Державного реєстру іпотек  - 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість) 

____________