Тимчасове положення про порядок державної реєстрацiї права власностi та інших речових прав на нерухоме майно

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07.02.2002 N 7/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 28.07.2010 N 1692/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2002 р. за N 157/6445

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок державної реєстрації права власності
та інших речових прав на нерухоме майно

I. Загальні положення

1.1. Це Тимчасове положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (далі - Положення) визначає порядок проведення державної реєстрації права власності та права користування (сервітуту) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; довірчого управління нерухомим майном; права власності на об'єкти незавершеного будівництва (далі - державна реєстрація прав), а також порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

1.2. Державна реєстрація прав - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а також права власності на об'єкти незавершеного будівництва шляхом внесення відповідного запису до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

1.3. Державна реєстрація прав проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць, обслуговування на території яких здійснюється БТІ, створеними до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Проведення державної реєстрації прав у межах території однієї адміністративно-територіальної одиниці реєстраторами декількох БТІ не допускається.

1.4. Обов'язковій державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування.
Право власності на об'єкт незавершеного будівництва підлягає державній реєстрації у разі необхідності укладення правочину щодо об'єкта незавершеного будівництва.

1.5. Державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на таке нерухоме майно:

 1. житлові будинки;
 2. квартири;
 3. будівлі, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо;
 4. споруди (інженерні, гідротехнічні тощо) - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій;
 5. приміщення - частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, квартир, обмежені будівельними елементами.

1.6. Державній реєстрації підлягає право власності на закінчене будівництвом нерухоме майно, яке прийняте в експлуатацію у встановленому законодавством порядку.

Державна реєстрація права користування (сервітуту) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; довірчого управління нерухомим майном проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.

Державна реєстрація права власності на об'єкти незавершеного будівництва проводиться у порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених у розділі IV Положення.

Не підлягають державній реєстрації право власності та інші речові права на тимчасові споруди.

1.7. Державна реєстрація прав проводиться реєстратором БТІ за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, реєстратор якого проводить державну реєстрацію прав на цей об'єкт.

1.8. Реєстр прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр прав) є єдиною державною інформаційною системою, що містить відомості про зареєстровані права, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва (далі - об'єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації), правовстановлювальні документи та документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт незавершеного будівництва.

Складовими частинами Реєстру прав є електронна база даних, реєстраційні справи, журнали обліку заяв про державну реєстрацію прав та обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав.

1.9. Відомості, що містяться в електронній базі даних Реєстру прав, мають відповідати даним реєстраційної справи. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи.

1.10. Держателем Реєстру прав є Міністерство юстиції України, яке забезпечує його функціонування.

1.11. Адміністратором Реєстру прав є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру прав та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в електронній базі даних Реєстру прав.

1.12. Прямий доступ до Реєстру прав мають БТІ, створені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" та підключені до Реєстру прав у межах визначених територій адміністративно-територіальних одиниць на підставі укладених договорів з Адміністратором Реєстру прав.

1.13. Реєстратором БТІ може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту.

Реєстратор БТІ самостійно:

 1. приймає на розгляд заяви про державну реєстрацію прав та, у випадках, встановлених Положенням, зупиняє їх розгляд;
 2. приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації;
 3. присвоює реєстраційний номер об'єкту, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 4. видає витяги про державну реєстрацію прав;
 5. робить відмітку (штамп) про державну реєстрацію прав на правовстановлювальних документах (у разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно);
 6. відкриває і закриває розділи Реєстру прав;
 7. відкриває, веде та закриває реєстраційні справи;
 8. надає інформацію з Реєстру прав у формі витягу та інформаційної довідки або відмовляє у її наданні;
 9. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням.

II. Подання документів для проведення державної реєстрації прав

2.1. Для проведення державної реєстрації виникнення, переходу або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі) або уповноважена ним (ними) особа подає реєстратору БТІ заяву про державну реєстрацію прав за формою, визначеною у додатку 1.

2.2. Заява про державну реєстрацію прав подається реєстратору того БТІ, яке здійснює свою діяльність відповідно до договору з Адміністратором Реєстру прав на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

До заяви про державну реєстрацію прав додаються правовстановлювальні документи (додаток 2), їх нотаріально засвідчені копії, документи, що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав та видачу витягу про державну реєстрацію прав, а також інші документи, визначені Положенням.

Відповідальність за достовірність та повноту інформації у заяві про державну реєстрацію прав та доданих документах несе(уть) заявник (заявники).

2.3. Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію прав вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв про державну реєстрацію прав за формою, визначеною у додатку 3, з присвоєнням порядкового номера.

2.4. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав фізична особа повинна пред'явити паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, та документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадку, встановленому законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому законодавством порядку.

Під паспортом або іншим документом, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, слід розуміти паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює.

2.5. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, які виникли відповідно до правочинів, що не підлягають нотаріальному посвідченню, заявником (заявниками) подаються витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність чи відсутність податкової застави на об'єкт нерухомого майна.

2.6. Для проведення державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, яке виникло відповідно до правочинів, що не підлягають нотаріальному посвідченню, крім документів, передбачених пунктом 2.5 Положення, заявником (заявниками) подається витяг з Державного реєстру іпотек.

У разі наявності обтяження такого нерухомого майна іпотекою реєстратору БТІ подається документ, що підтверджує надання іпотекодержателем згоди на передачу іпотекодавцем предмета іпотеки в користування (найм, оренду).

2.7. Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі договорів іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, реєстратору БТІ, крім документів, передбачених Положенням, необхідно також надати:

завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, у якій має бути зазначено стислий зміст порушених зобов'язань, вимогу про виконання порушеного зобов'язання у не менше ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги;

документ, який підтверджує сплив тридцятиденного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя, якщо більш тривалий строк не вказано у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;

звіт про оцінку предмета іпотеки, складений після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;

витяг з Державного реєстру іпотек, виданий після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;

витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна, виданий після спливу строку, вказаного у надісланій іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі.

Наявність накладеної заборони відчуження нерухомого майна при посвідченні договору іпотеки, за яким відбувається перехід права власності від іпотекодавця до іпотекодержателя, не є підставою для прийняття реєстратором БТІ рішення про відмову в державній реєстрації прав за іпотекодержателем.

2.8. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договорів (контрактів) купівлі-продажу споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявником (заявниками) подається відповідна нота Міністерства закордонних справ, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

2.9. Документи, що встановлюють виникнення, перехід, припинення права власності та інших речових прав на об'єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації, та подаються для проведення такої реєстрації, повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2.10. Текст документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, повинен бути написаний розбірливо. Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місцезнаходження повинні бути написані повністю.

Не приймаються для державної реєстрації прав документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

2.11. При отриманні заяви про державну реєстрацію прав заявникові (заявникам), за його (їх) бажанням, реєстратором БТІ надається розписка за формою, визначеною у додатку 4.

Після прийняття реєстратором БТІ рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній та повернення заявникові (заявникам) правовстановлювальних документів надана заявникові (заявникам) розписка повертається реєстратору БТІ.

2.12. Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана заявником (заявниками) у будь-який момент до прийняття реєстратором БТІ рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній.

Відкликання заяви про державну реєстрацію прав здійснюється шляхом подання заявником (заявниками) письмового клопотання за формою, визначеною у додатку 5, про відкликання заяви про державну реєстрацію прав.

III. Проведення державної реєстрації прав

3.1. З моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав реєстратором БТІ розпочинається її розгляд.

Реєстратор БТІ встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на об'єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації, зокрема:

відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках, встановлених законом);

відповідність повноважень особи, яка подає документи для проведення державної реєстрації прав, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав;

відповідність відомостей про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, наявним у Реєстрі прав та поданим документам;

відповідність даних про наявність (або відсутність) інформації та/або відповідних документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, у тому числі відсутність встановлених законом заборон на відчуження нерухомого майна;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно.

3.2. Розгляд заяви про державну реєстрацію прав зупиняється реєстратором БТІ у разі:

3.2.1 подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі;

3.2.2 винесення ухвали суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

3.2.3 вилучення документів із реєстраційної справи у випадках, передбачених законом;

3.2.4 подання заяви про державну реєстрацію права користування (сервітуту) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; довірчого управління нерухомим майном до проведення державної реєстрації права власності на таке майно.

3.3. Рішення реєстратора БТІ про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав містить:

 • дату й місце прийняття рішення;
 • найменування БТІ та прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;
 • дату подачі заяви про державну реєстрацію прав та її порядковий номер;
 • прізвище, ім'я, по батькові заявника (заявників);
 • стислий опис об'єкта, права щодо якого заявляються;
 • реєстраційний номер об'єкта, права щодо якого заявляються (за наявності);
 • підстави винесення рішення.

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав оформлюється на бланку БТІ за формою, визначеною у додатку 6, посвідчується підписом реєстратора БТІ та скріплюється печаткою БТІ.

Про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ письмово повідомляє заявника (заявників) шляхом надіслання на адресу, що зазначена у заяві про державну реєстрацію прав, рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав зупиняється до усунення обставин, що були підставою для прийняття такого рішення. При цьому до строку проведення державної реєстрації прав не зараховується час зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.

Якщо заявник (заявники) усунув(ли) обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, загальний строк розгляду такої заяви продовжується на відповідний строк.

У разі якщо заявником (заявниками) не усунено зазначені обставини в тридцятиденний строк з моменту надіслання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, реєстратор БТІ приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав може бути оскаржено відповідно до законодавства.

3.4. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ приймає рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній.

У своїх діях реєстратор БТІ керується законодавством України.

3.5. Реєстратор БТІ відмовляє у проведенні державної реєстрації прав, якщо:

3.5.1 заявлене право не є таким, що підлягає державній реєстрації відповідно до Положення;

3.5.2 із заявою про державну реєстрацію прав звернулась особа (особи), яка не може бути заявником відповідно до Положення;

3.5.3 об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, розташований у межах території, на якій свою діяльність здійснює інше БТІ відповідно до договору з Адміністратором Реєстру прав;

3.5.4 подані документи не відповідають вимогам, установленим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, або не дають змоги установити відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства;

3.5.5 заявлене право вже зареєстроване;

3.5.6 не проведено технічну інвентаризацію об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або вона проведена не тим БТІ, що здійснює свою діяльність на території, у межах якої розташований такий об'єкт;

3.5.7 право власності та інші речові права на нерухоме майно виникли на підставі правочинів за наявності в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей про накладення заборони та/або арешту нерухомого майна, що підтверджується відповідним витягом;

3.5.8 право власності на нерухоме майно, що перебуває у податковій заставі, виникло з порушенням встановленого порядку відчуження;

3.5.9 відчуження або інше визначення юридичної долі об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, відбулося без отримання витягу з Реєстру прав або строк його дії закінчився;

3.5.10 у тридцятиденний строк з моменту надіслання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав заявником (заявниками) не усунено обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.

3.6. Рішення реєстратора БТІ про державну реєстрацію прав або про відмову в ній містить:

 • дату й місце прийняття рішення;
 • найменування БТІ та прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;
 • дату прийняття заяви про державну реєстрацію прав та її порядковий номер;
 • прізвище, ім'я, по батькові заявника (заявників);
 • стислий опис об'єкта, щодо якого приймається рішення;
 • реєстраційний номер об'єкта, щодо якого приймається рішення (за наявності);
 • підстави винесення рішення (у разі прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав).

Рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в ній оформлюється на бланку БТІ за формою, визначеною у додатку 7, посвідчується підписом реєстратора БТІ та скріплюється печаткою БТІ.

Рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в ній може бути оскаржено відповідно до законодавства.

3.7. Державна реєстрація прав або надання відмови в ній проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з моменту прийняття реєстратором БТІ заяви про державну реєстрацію прав, без урахування терміну проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

3.8. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.

Реєстратору БТІ забороняється тлумачити права або самостійно вносити зміни до відомостей про заявлені права.

3.9. Державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, окрім випадків, коли заява про державну реєстрацію прав подається не пізніше ніж через дванадцять місяців після виникнення цього права.

3.10. Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ вносить записи до відповідного розділу Реєстру прав.

На кожний об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації та право власності на який заявлено вперше, реєстратор БТІ одночасно з внесенням запису до відповідного розділу Реєстру прав присвоює реєстраційний номер такому об'єкту, який залишається незмінним протягом усього часу його існування.

У разі переходу права власності та інших речових прав на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або зміни в його описі реєстраційний номер такого об'єкта залишається незмінним.

3.11. Після внесення запису до відповідного розділу Реєстру прав реєстратор БТІ видає витяг про державну реєстрацію прав, який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа, а у разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на правовстановлювальному документі також робить відмітку (штамп) про державну реєстрацію прав за формою, визначеною у додатку 8.

Витяг про державну реєстрацію прав містить:

 • дату видачі та номер витягу про державну реєстрацію прав;
 • реєстраційний номер об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);
 • адресу (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • відомості про власника (власників);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;
 • форму власності;
 • вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
 • відомості про правонабувача (правонабувачів);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
 • зміст і характеристика речового права;
 • строк дії речового права;
 • дату прийняття рішення про державну реєстрацію прав;
 • особливі позначки реєстратора БТІ (дані, у разі їх наявності, про самочинне будівництво, про накладення заборони та/або арешту, про перебування майна у податковій заставі тощо);
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.

Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ.

Разом із витягом про державну реєстрацію прав заявнику (заявникам) або уповноваженій ним (ними) особі повертаються правовстановлювальний документ або документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва.

3.12. У разі втрати або зіпсування витягу про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ за письмовою заявою власника (власників), правокористувача (правокористувачів) або уповноваженої ним (ними) особи, до якої додається опубліковане в пресі повідомлення про недійсність втраченого або зіпсованого витягу про державну реєстрацію прав, видає дублікат витягу.

3.13. У разі відмови, у випадках, передбачених законом, від права власності чи іншого речового права на нерухоме майно власником (власниками) чи правокористувачем (правокористувачами) реєстратору БТІ подається заява про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно за формою, визначеною у додатку 9.

У випадку відмови від права власності на нерухоме майно справжність підпису власника (власників) такого майна на заяві, поданій особисто, засвідчується нотаріусом.

Разом із заявою про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно подаються правовстановлювальні документи, на підставі яких була проведена державна реєстрація прав.

Моментом прийняття заяви про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв про державну реєстрацію прав з присвоєнням порядкового номера.

За результатом розгляду заяви про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно реєстратор БТІ вносить запис про відмову від права власності чи іншого речового права на нерухоме майно до відповідного розділу Реєстру прав або приймає рішення про відмову у її задоволенні за формою, визначеною у додатку 10.

Одночасно з внесенням запису про відмову від права власності чи іншого речового права на нерухоме майно до відповідного розділу Реєстру прав реєстратором БТІ на оригіналах правовстановлювальних документів робиться відмітка "Анульовано", яка посвідчується підписом реєстратора БТІ та скріплюється печаткою БТІ. Оригінали анульованих правовстановлювальних документів підшиваються до реєстраційної справи. Заявнику (заявникам) надається витяг з Реєстру прав.

Про внесення запису про відмову від права власності на нерухоме майно до відповідного розділу Реєстру прав реєстратор БТІ у одноденний строк письмово повідомляє органи місцевого самоврядування, а у випадку відмови правокористувача (правокористувачів) - власника (власників) нерухомого майна.

3.14. Реєстратор БТІ відмовляє у задоволенні заяви про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно, якщо:

заявник (заявники) відповідно до закону не має (не мають) права на відмову від права власності чи іншого речового права на нерухоме майно;

заявник (заявники) не є власником (власниками) чи правокористувачем (правокористувачами) такого майна.

IV. Особливості проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва

4.1. Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться реєстратором БТІ відповідно до вимог Положення та з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

4.2. У разі проведення державної реєстрації виникнення, переходу або припинення права власності на об'єкт незавершеного будівництва до заяви про державну реєстрацію прав заявником (заявниками) додаються документи, що посвідчують право на земельну ділянку, та дозвіл на виконання будівельних робіт, їх копії, документи, що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав, видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав, а також інші документи, визначені Положенням.

4.3. У разі проведення державної реєстрації виникнення, переходу або припинення права власності на об'єкт незавершеного будівництва, для будівництва якого не вимагається дозвіл на виконання будівельних робіт, до заяви про державну реєстрацію прав заявником (заявниками) додаються документи, що посвідчують право на земельну ділянку, затверджена проектна документація на будівництво об'єкта містобудування, їх копії, копія документа, що відповідно до законодавства засвідчує факт повідомлення заявником (заявниками) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про початок виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл на виконання будівельних робіт, документи, що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав, видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав, а також інші документи, визначені Положенням.

4.4. У разі здійснення наступних транзакцій з об'єктом незавершеного будівництва державна реєстрація права власності на такий об'єкт проводиться відповідно до вимог Положення та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 4.2 та 4.3 Положення.

V. Облік безхазяйного нерухомого майна

5.1. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться реєстратором БТІ відповідно до вимог Положення та з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

5.2. Для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна реєстратору БТІ за місцезнаходженням такого майна орган місцевого самоврядування, на території якого воно розміщене, подає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна за формою, визначеною у додатку 11.

5.3. Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв про державну реєстрацію прав з присвоєнням порядкового номера.

5.4. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна реєстратор БТІ вносить відомості про таке майно до розділу Реєстру прав, у якому зазначається, що майно є безхазяйним. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна органу місцевого самоврядування видається інформаційна довідка з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ.

5.5. Реєстратор БТІ відмовляє у задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, якщо мають місце будь-які документовані відомості про власника такого майна.

VI. Реєстр прав та реєстраційна справа

6.1. На кожний об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації та право власності на який заявлено вперше, реєстратором БТІ відкриваються відповідний розділ Реєстру прав та реєстраційна справа.

6.2. Розділ Реєстру прав складається з трьох частин, які містять записи про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації; право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта (суб'єктів) цього права; інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав.

6.2.1. Записи про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, містять:

 • тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);
 • реєстраційний номер об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • адресу (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • опис об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та зміни в його описі (дані про будівлі, споруди, їх частини, об'єкт незавершеного будівництва; найменування та літеровка; загальна та житлова площа; площа земельної ділянки (у разі наявності такої інформації); матеріали стін тощо), що формуються за результатом проведеної технічної інвентаризації такого об'єкта;
 • вартість об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, що визначається за станом на дату проведення технічної інвентаризації такого об'єкта;
 • прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;
 • дату внесення записів та дату внесення змін до записів;
 • додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ).

6.2.2. Записи про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта (суб'єктів) цього права містять:

 • для власників (співвласників) - фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи), дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина; для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), адресу постійного місця проживання, дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи іноземного громадянина чи особи без громадянства;
 • для власників (співвласників) - юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для власників - юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстровано юридичну особу;
 • для власника - територіальної громади - територіальна громада села, селища, міста, району у місті в особі відповідного органу місцевого самоврядування;
 • для власника - держави - держава Україна в особі відповідного органу державної влади.

У разі закріплення об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, за юридичними особами, які здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, разом з інформацією про власника зазначаються відомості про правовий режим майна, а саме - належність майна суб'єкту господарювання на праві оперативного управління чи праві господарського відання;

підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;

форму власності;

вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;

дату внесення записів та дату внесення змін до записів;

додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ).

6.2.3. Записи про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав містять:

 • відомості про правонабувача (правонабувачів);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
 • зміст і характеристику речового права;
 • строк дії речового права;
 • прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;
 • дату внесення записів та дату внесення змін до записів;
 • додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ).

До особливих позначок реєстратора БТІ вносяться будь-які додаткові відомості про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації; про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта (суб'єктів) цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав (зокрема відомості про накладення заборони та/або арешту, про перебування майна у податковій заставі тощо).

6.3. Реєстраційна справа включає документи, в яких містяться відомості про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, право власності на нього, інші речові права, а саме:

 • заяви про державну реєстрацію прав;
 • нотаріально засвідчені копії правовстановлювальних документів;
 • копії документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва;
 • копії рішень реєстратора БТІ про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 • рішення реєстратора БТІ про державну реєстрацію прав;
 • копії рішень реєстратора БТІ про відмову в державній реєстрації прав;
 • копії розділів Реєстру прав;
 • інформацію про видані витяги та інформаційні довідки з Реєстру прав;
 • дані технічної інвентаризації;
 • анульовані правовстановлювальні документи у випадках, передбачених Положенням;
 • копії документів, що підтверджують оплату за проведення державної реєстрації прав, видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав;
 • інші документи, що отримані в результаті проведення державної реєстрації прав.

Документи в реєстраційній справі розміщуються в порядку їх надходження та видачі і мають послідовну нумерацію.

У разі накопичення в одній реєстраційній справі великої кількості документів вона може бути розділена на два томи і більше. У такому випадку на титульному аркуші кожного тому реєстраційної справи зазначається реєстраційний номер тому. Кожний том реєстраційної справи повинен мати опис документів, які містяться в ньому.

Вилучення документів із реєстраційної справи забороняється, крім випадків, передбачених законом.

6.4. Розділ Реєстру прав та реєстраційна справа закриваються реєстратором БТІ у разі:

а) знищення об'єкта, щодо якого проведено державну реєстрацію прав;

б) поділу або об'єднання нерухомого майна.

Розділ Реєстру прав та реєстраційна справа закриваються за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, реєстратор якого проводить закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи.

Закриті реєстраційні справи зберігаються в архіві БТІ в установленому законодавством порядку.

6.5. У разі знищення об'єкта, щодо якого проведено державну реєстрацію прав, власник (власники) подає(ють) реєстратору БТІ заяву про закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи за формою, визначеною у додатку 12.

До заяви про закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи додаються матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення такого об'єкта, та у разі знищення нерухомого майна - правовстановлювальні документи (за наявності), які підлягають анулюванню у порядку, установленому Положенням.

Моментом прийняття заяви про закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв про державну реєстрацію прав з присвоєнням порядкового номера.

6.6. Закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи у разі поділу або об'єднання нерухомого майна здійснюється реєстратором БТІ одночасно з проведенням державної реєстрації прав на новостворений(і) об'єкт (об'єкти) нерухомого майна.

6.7. До журналу обліку заяв про державну реєстрацію прав реєстратором БТІ вносяться записи про заяви про державну реєстрацію прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно; про закриття розділу Реєстру прав та реєстраційної справи, які містять:

 • порядковий номер заяви;
 • дату прийняття заяви;
 • назву заяви та зміст заявлених прав;
 • прізвище, ім'я, по батькові заявника (заявників);
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ.

6.8. До журналу обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав реєстратором БТІ вносяться записи про заяви про надання витягу з Реєстру прав та запити про отримання інформаційної довідки з Реєстру прав, які містять:

 • порядковий номер заяви/запиту;
 • дату прийняття заяви/запиту;
 • стислий зміст інформації, що запитується;
 • прізвище, ім'я, по батькові заявника (заявників) або найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи прізвище, ім'я, по батькові та посаду відповідної посадової особи;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ.

VII. Надання інформації з Реєстру прав

7.1. Інформація з Реєстру прав надається у формі витягу та інформаційної довідки.

7.1.1. Право на отримання витягу з Реєстру прав мають:

 • власник (власники) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або уповноважена ним (ними) особа;
 • правокористувач (правокористувачі) нерухомого майна або уповноважена ним (ними) особа;
 • спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або уповноважені ними особи.

7.1.2. Інформаційну довідку з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ мають право отримувати суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

7.2. Витяг або інформаційна довідка з Реєстру прав формується на підставі відомостей, які містяться в Реєстрі прав, після отримання відповідної заяви за формою, визначеною у додатку 13, чи письмового запиту від органів, зазначених у підпункті 7.1.2 пункту 7.1 Положення.

Витяг з Реєстру прав для оформлення спадщини надається спадкоємцям згідно з письмовим запитом нотаріуса.

У разі відсутності необхідних даних у Реєстрі прав використовуються дані реєстраційної справи.

7.3. Моментом прийняття заяви про надання витягу з Реєстру прав чи письмового запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав за формою, визначеною у додатку 14.

7.4. Під час подання заяви про надання витягу з Реєстру прав фізична особа повинна пред'явити паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, та документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадку, встановленому законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому законодавством порядку.

До заяви про надання витягу з Реєстру прав заявником (заявниками) додається документ, що підтверджує оплату за надання витягу з Реєстру прав.

7.5. Письмовий запит про надання інформаційної довідки з Реєстру прав подається на бланку встановленої форми із зазначенням законних підстав для такого запиту за підписом керівника або особи, що виконує його обов'язки, із зазначенням відповідного номера справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації.

7.6. Наданню витягу з Реєстру прав передує проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, окрім випадку надання витягу з Реєстру прав відповідно до пункту 3.13 Положення.

7.7. Реєстратор БТІ протягом чотирнадцяти робочих днів з дня прийняття заяви про надання витягу з Реєстру прав чи письмового запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав надає витяг чи інформаційну довідку з Реєстру прав або приймає рішення про відмову в їх наданні.

Обчислення терміну надання витягу з Реєстру прав здійснюється без урахування терміну проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

7.8. Витяг з Реєстру прав є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, окрім випадків, коли витяг з Реєстру прав видається спадкоємцям для оформлення спадщини.

7.9. Витяг з Реєстру прав містить:

 • дату видачі та номер витягу з Реєстру прав;
 • реєстраційний номер об'єкта;
 • тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);
 • адресу (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • відомості про власника (власників);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;
 • форму власності;
 • вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
 • відомості про правонабувача (правонабувачів);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
 • зміст і характеристику речового права;
 • час дії речового права;
 • опис об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (дані про будівлі, споруди, їх частини, об'єкт незавершеного будівництва; найменування та літеровка; загальна та житлова площа; площа земельної ділянки (у разі наявності такої інформації); матеріали стін тощо), що формується за результатом проведеної технічної інвентаризації такого об'єкта;
 • вартість об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, що визначається за станом на дату проведення технічної інвентаризації такого об'єкта;
 • особливі позначки реєстратора БТІ (відомості про накладення арешту, про перебування майна у податковій заставі, про самочинне будівництво тощо);
 • строк дії витягу з Реєстру прав;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.

Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ.

7.10. Інформаційна довідка з Реєстру прав містить:

 • дату формування та номер інформаційної довідки з Реєстру прав;
 • реєстраційний номер об'єкта;
 • тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);
 • адресу (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • відомості про власника (власників);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;
 • форму власності;
 • вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
 • відомості про правонабувача (правонабувачів);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
 • зміст і характеристику речового права;
 • час дії речового права;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.

Зазначена довідка скріплюється печаткою БТІ.

7.11. Реєстратор БТІ відмовляє у задоволенні заяви про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, якщо:

заявник (заявники) відповідно до закону не має (не мають) права на отримання тих відомостей з Реєстру прав, які були викладені в його (їх) заяві;

заявником (заявниками) не подано документ, що підтверджує оплату за надання витягу з Реєстру прав.

7.12. Реєстратор БТІ відмовляє у задоволенні запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав, якщо запит, що надійшов, не відповідає вимогам підпункту 7.1.2 пункту 7.1 та пункту 7.5 Положення.

VIII. Особливості оформлення права власності на нерухоме майно

8.1. Оформлення права власності на нерухоме майно проводиться з видачею свідоцтва про право власності за заявою про оформлення права власності на нерухоме майно:

а) органами місцевого самоврядування:

 • фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна за наявності документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;
 • членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
 • юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
 • фізичним особам та юридичним особам, які в разі припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що припиняється;
 • фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням учасників або органу, уповноваженого на це установчими документами, і отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
 • інвесторам, які у результаті інвестиційної діяльності отримали у власність об'єкт нерухомого майна або його частину на підставі документів, установлених законодавством, що підтверджують набуття у власність закріпленого за інвестором об'єкта інвестування;
 • реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна, за умови надання рішення комісії з реабілітації про повернення цього майна;
 • фізичним та юридичним особам у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів (будинків, будівель або споруд), окрім випадків, коли такі об'єкти є приналежністю головної речі, складовою частиною речі або утворюють з іншими об'єктами складну річ;
 • фізичним та юридичним особам у разі об'єднання двох або більше суміжних об'єктів нерухомого майна;
 • фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки, за умови надання рішення відповідного органу;
 • фізичним та юридичним особам на підставі документів, установлених законодавством, які підтверджують право власності на об'єкти нерухомого майна та не віднесені до правовстановлювальних документів, передбачених у додатку 2 до Положення;

б) органами приватизації:

наймачам житлових приміщень, які приватизували їх відповідно до Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків";

в) Державним управлінням справами:

суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла, на їх частку (житлові та нежитлові об'єкти).

8.2. До заяви про оформлення права власності на нерухоме майно додаються матеріали технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, а також інші документи, визначені Положенням.

8.3. Підготовку документів для видачі свідоцтва про право власності за дорученням органів місцевого самоврядування та інших органів відповідно до законодавства можуть проводити БТІ.

8.4. Свідоцтво про право власності містить таку інформацію:

 • назву об'єкта нерухомого майна;
 • місце видачі свідоцтва;
 • дату видачі свідоцтва;
 • назву органу, який видав свідоцтво;
 • тип (призначення) об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, садиба, квартира, приміщення тощо);
 • адресу (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна;
 • відомості про власника (власників);
 • форму власності;
 • вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
 • опис об'єкта нерухомого майна (дані про будівлі, споруди, їх частини; найменування та літеровка; загальна та житлова площа; площа земельної ділянки (у разі наявності такої інформації), матеріали стін тощо), що формується за результатом проведеної технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна;
 • реквізити прийнятого рішення (найменування органу, назва документа, дата та індекс);
 • прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника органу, який прийняв рішення.

Зазначене свідоцтво скріплюється печаткою органу, який проводив оформлення права власності на нерухоме майно.

8.5. Видача свідоцтва про право власності на споруди (приміщення) для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних міжурядових організацій проводиться лише за наявності відповідної ноти Міністерства закордонних справ, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - листа Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

8.6. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності органом, який проводив оформлення права власності на нерухоме майно, за заявою власника (власників) або уповноваженої ним (ними) особи, до якої додається опубліковане в пресі повідомлення про недійсність втраченого або зіпсованого свідоцтва про право власності, видається дублікат свідоцтва про право власності.

За дорученням органів місцевого самоврядування та інших органів, які проводять оформлення права власності, БТІ можуть здійснити необхідні підготовчі заходи для видачі дубліката свідоцтва про право власності, у тому числі здійснення перевірки належності заявленої вимоги відомостям з Реєстру прав.

На дублікаті свідоцтва про право власності обов'язково зазначається його номер, а до Реєстру прав вносяться відомості про втрату або зіпсування оригіналу свідоцтва та про видачу його дубліката.

IX. Плата за проведення державної реєстрації прав, оформлення права власності на нерухоме майно та надання інформації з Реєстру прав

9.1. За проведення державної реєстрації прав, оформлення права власності на нерухоме майно справляється плата, яка встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами).

9.2. За видачу витягу про державну реєстрацію прав та надання витягу з Реєстру прав справляється плата, яка визначається Міністерством юстиції України.

Інформаційні довідки з Реєстру прав надаються безоплатно.

Директор Департаменту
цивільного законодавства
І. І. Завальна