Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ

редакція від 24.10.2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 17 жовтня 2000 р. N 51/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2000 р. за N 714/4935

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ

Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ, яке розроблено з метою захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних осіб, створення єдиної системи обліку заповітів та спадкових справ, установлює порядок ведення та користування Єдиним реєстром заповітів та спадкових справ (далі - Єдиний реєстр).

1. Загальні положення

1.1. Єдиний реєстр - це комп'ютерна база даних, що містить відомості про заповіти та спадкові справи.

1.2. Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

1.3. Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що має повний прямий доступ до комп'ютерної бази даних і відповідає за її створення та ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.

1.4. Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали відповідні угоди з Адміністратором і мають доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну мережу Міністерства юстиції України. Реєстратор здійснює реєстрацію посвідчення, зміни, скасування заповітів, зміни місця зберігання заповітів, заведення спадкових справ, видачу свідоцтв про право на спадщину, списання спадкових справ до архіву та зміни місця зберігання спадкових справ, а також приймає на реєстрацію заяви про посвідчення, зміну, скасування заповітів, зміну місця зберігання заповітів, заведення спадкових справ, видачу свідоцтв про право на спадщину, списання спадкових справ до архіву та зміну місця зберігання спадкових справ від інших державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватних нотаріусів, які не є Реєстраторами, заповідачів (у випадку, передбаченому пунктом 2.2.4 цього Положення), перевіряє за даними Єдиного реєстру наявність або відсутність заповітів та спадкових справ, видає довідки про наявність або відсутність заповітів та спадкових справ.

2. Реєстр заповітів

2.1. Заповіти, складені та посвідчені, змінені або скасовані в установленому законодавством порядку, підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі.

2.2. Порядок реєстрації заповітів

2.2.1. Реєстрація заповітів здійснюється шляхом унесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру.

2.2.2. Реєстратор здійснює реєстрацію протягом 5 робочих днів з часу посвідчення ним заповіту або не пізніше наступного робочого дня з часу отримання від інших нотаріусів або заповідачів (у випадку, передбаченому пунктом 2.2.4 цього Положення) заяви про реєстрацію заповіту в Єдиному реєстрі.

2.2.3. Нотаріуси, які не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру, здійснюють реєстрацію посвідчених ними заповітів та заповітів, посвідчених посадовими особами, що перераховані в ст. 40 Закону України "Про нотаріат", протягом 5 робочих днів з часу посвідчення заповіту або отримання заповіту від осіб, що перераховані у ст. 40 Закону України "Про нотаріат", шляхом подання Реєстратору заяви про реєстрацію посвідчення заповіту в Єдиному реєстрі (додаток 1).

2.2.4. Заяву про реєстрацію заповіту, посвідченого посадовими особами, перерахованими в ст. 40 Закону України "Про нотаріат", може бути надано Реєстратору безпосередньо заповідачем.

2.2.5. Реєстраційний запис про посвідчення заповіту має містити такі відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові заповідача;
 • дата, місце народження заповідача;
 • серія, номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст заповіту;
 • дата, час і місце посвідчення заповіту;
 • номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким посвідчено заповіт;
 • місце зберігання заповіту;
 • відомості про особу, що посвідчила заповіт;
 • відомості про Реєстратора.

2.2.6. Реєстраційний запис про посвідчення заповіту, що скасовує або змінює попередній заповіт, здійснюється в порядку, установленому пунктами 2.2.1 - 2.2.5 цього Положення.

2.2.7. При надходженні заповіту на зберігання до державної нотаріальної контори чи державного нотаріального архіву нотаріус безпосередньо вносить реєстраційний запис про зміну місця зберігання заповіту до Єдиного реєстру або надсилає про це заяву Реєстратору (додаток 2).

2.3. Порядок унесення відомостей про зміну або скасування заповіту на підставі заяви заповідача

2.3.1. При одержанні від заповідача заяви про зміну або скасування заповіту до Єдиного реєстру вноситься реєстраційний запис.

2.3.2. Реєстраційний запис про зміну або скасування заповіту має містити такі відомості:

 • серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст заяви;
 • номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким засвідчується справжність підпису на заяві, якою змінюється або скасовується заповіт;
 • дата зміни або скасування заповіту;
 • відомості про заповідача (прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; місце народження);
 • відомості про заповіт, який змінюється або скасовується (серія та номер спеціального бланка нотаріального документа; дата посвідчення заповіту; номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; місце посвідчення заповіту);
 • відомості про нотаріуса, що засвідчив справжність підпису на заяві;
 • відомості про Реєстратора.

2.3.3. Реєстратор здійснює реєстрацію не пізніше наступного робочого дня після вчинення ним нотаріальних дій щодо зміни (скасування) заповіту або не пізніше наступного робочого дня після одержання від інших нотаріусів заяви про реєстрацію зміни або скасування заповіту в Єдиному реєстрі (додаток 3).

2.4. Перевірка наявності або відсутності заповітів за даними Єдиного реєстру

2.4.1. По закінченні 5 робочих днів після заведення спадкової справи нотаріус за даними Єдиного реєстру зобов'язаний перевірити наявність заповіту, складеного спадкодавцем, або його відсутність. За результатами перевірки нотаріус виготовляє витяг в порядку, установленому пунктом 2.5 цього Положення.

(пункт 2.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5,
від 13.10.2004 р. N 117/5)

2.4.2. Нотаріуси, що не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру, здійснюють перевірку наявності або відсутності заповіту шляхом подання письмового запиту Реєстратору. За даними перевірки надається витяг про наявність або відсутність заповіту.

(пункт 2.4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

2.5. Порядок видачі витягів про наявність або відсутність заповіту, складеного спадкодавцем

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

2.5.1. Витяги з Єдиного реєстру про наявність або відсутність заповітів, складених спадкодавцем, видаються та засвідчуються Реєстратором.

(пункт 2.5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

2.5.2. Реєстратор видає витяги про наявність або відсутність заповітів на письмовий запит (додаток 4):

(абзац перший пункту 2.5.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

 • нотаріусів;
 • особи, яка є спадкоємцем за законом при пред'явленні документа, що свідчить про родинні зв'язки з спадкодавцем, та свідоцтва про смерть останнього;
 • суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні при пред'явленні свідоцтва про смерть спадкодавця.

2.5.3. У витягу про наявність заповіту зазначаються:

(абзац перший пункту 2.5.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

 • прізвище, ім'я, по батькові заповідача;
 • дата, місце народження заповідача;
 • відомості про посвідчення, зміну, скасування заповіту (дата посвідчення, зміни або скасування заповіту; номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст заповіту або заяви про зміну або скасування заповіту; прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який вчинив нотаріальні дії щодо посвідчення, зміни або скасування заповіту);
 • відомості про місце зберігання заповіту;
 • відомості про Реєстратора.

3. Реєстр спадкових справ

3.1. Заведені спадкові справи підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі.

3.2. Порядок реєстрації заведення спадкових справ

3.2.1. Реєстрація заведення спадкових справ здійснюється шляхом унесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру.

3.2.2. Реєстраційний запис до Єдиного реєстру вноситься державними нотаріальними архівами, державними нотаріальними конторами, що ведуть спадкові справи та є Реєстраторами, не пізніше наступного робочого дня з моменту заведення спадкової справи або надходження заяви про реєстрацію заведення спадкової справи.

3.2.3. Нотаріуси, що не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру, подають Реєстратору заяви встановленого зразка про реєстрацію заведення спадкової справи в Єдиному реєстрі не пізніше наступного робочого дня після її заведення (додаток 5).

3.2.4. Реєстраційний запис про заведення спадкової справи містить такі відомості:

 • номер спадкової справи;
 • дата заведення спадкової справи;
 • місце заведення спадкової справи;
 • прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця;
 • дата народження;
 • дата смерті;
 • відомості про нотаріуса, в провадженні якого знаходиться спадкова справа;
 • місце зберігання спадкової справи;
 • відомості про Реєстратора.

3.3. Перевірка наявності або відсутності спадкової справи за даними Єдиного реєстру

3.3.1. При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Єдиного реєстру зобов'язаний перевірити наявність заведеної спадкової справи. За даними перевірки нотаріус виготовляє витяг в порядку, установленому пунктом 3.4 цього Положення.

(пункт 3.3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5,
від 13.10.2004 р. N 117/5)

3.3.2. Нотаріуси, що не мають систем комп'ютерного доступу до Єдиного реєстру, здійснюють перевірку наявності або відсутності спадкової справи шляхом подання письмового запиту Реєстратору (додаток 4). За даними перевірки надається витяг про наявність або відсутність спадкової справи.

(пункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

3.3.3. Перевірка наявності або відсутності спадкової справи за даними Єдиного реєстру здійснюється за прізвищем, іменем, по батькові та датою смерті спадкодавця.

3.4. Порядок видачі витягів про наявність або відсутність спадкової справи

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

3.4.1. Витяги з Єдиного реєстру про наявність або відсутність спадкової справи видаються та засвідчуються Реєстратором.

(пункт 3.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

3.4.2. Реєстратор видає витяги про наявність або відсутність спадкової справи на письмовий запит нотаріусів.

(пункт 3.4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

3.4.3. У витягу про наявність спадкової справи зазначаються:

(абзац перший пункту 3.4.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

 • прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця;
 • дата смерті;
 • місце та дата заведення спадкової справи;
 • відомості про нотаріуса, в провадженні якого знаходиться спадкова справа;
 • відомості про Реєстратора.

3.5. Порядок унесення відомостей про видачу свідоцтва про право на спадщину

3.5.1. До Єдиного реєстру вносяться відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину.

3.5.2. Реєстраційний запис про видачу свідоцтва про право на спадщину має містити такі відомості:

 • серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст свідоцтва про право на спадщину;
 • дата видачі свідоцтва про право на спадщину;
 • номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
 • відомості про нотаріуса, який видав свідоцтво про право на спадщину;
 • відомості про Реєстратора.

3.5.3. Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину до Єдиного реєстру вносяться Реєстратором не пізніше 5 робочих днів після видачі свідоцтва про право на спадщину або не пізніше наступного робочого дня після одержання від інших нотаріусів заяви про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру (додаток 6).

3.6. Порядок унесення відомостей про списання спадкової справи до архіву

3.6.1. До Єдиного реєстру вносяться відомості про списання спадкової справи до архіву.

3.6.2. Реєстраційний запис про списання спадкової справи до архіву має містити дату списання справи до архіву.

3.6.3. Унесення відомостей до Єдиного реєстру про списання спадкової справи до архіву здійснюється Реєстратором протягом 5 робочих днів після списання спадкової справи до архіву або не пізніше наступного робочого дня після одержання від інших нотаріусів заяви про реєстрацію списання спадкової справи до архіву (додаток 7).

3.7. При надходженні спадкової справи на зберігання до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву нотаріус уносить зміни до реєстраційного запису про місце зберігання спадкової справи безпосередньо або шляхом подання Реєстратору заяви про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи (додаток 8).

4. Довідки про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру

4.1. Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє довідку про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру в двох примірниках, один з яких залишається у справі нотаріуса, що посвідчив заповіт (відкрив спадкову справу), а другий - надається заявникові (заповідачеві, спадкоємцю).

(пункт 4.1 в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5)

4.2. Пункт 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5,
у зв'язку з чим пункт 4.3 вважати відповідно пунктом 4.2)

4.2. У разі виявлення помилок у довідці про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру особа, яка надала відомості на реєстрацію, звертається до Реєстратора з заявою про внесення змін до відповідного реєстраційного запису.

4.4. Пункт 4.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5)

(Положення доповнено новим розділом 4 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5)

5. Вимоги до документів Єдиного реєстру

5.1. Заяви до Єдиного реєстру (додатки 1 - 10), витяги про наявність або відсутність заповіту, складеного спадкодавцем, та витяги про наявність або відсутність спадкової справи виготовляються з використанням захисних знаків нотаріальних документів (далі - захисні знаки).

5.2. Усі сторінки витягу про наявність або відсутність заповіту та витягу про наявність або відсутність спадкової справи маркуються захисними знаками.

5.3. Довідки про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру виготовляються з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України (далі - спеціальні бланки).

5.4. Документи Єдиного реєстру, передбачені пунктами 5.1 та 5.3 та складені без використанням захисних знаків або спеціальних бланків, вважаються недійсними.

5.5. Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси звітують за використання спеціальних бланків та захисних знаків у порядку, передбаченому Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України та Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.06.99 N 36/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.99 за N 437/3730 (із змінами та доповненнями).

(пункт 5.5 в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 14.07.2004 р. N 67/5)

(зміни, передбачені пунктом 7 наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року N 67/5 до пункту 5.5, набирають чинності з моменту введення в дію модернізованої версії Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 р. N 67/5)

(Положення доповнено новим розділом 5 згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 17.04.2001 р. N 24/5,
у зв'язку з цим розділи 4 та 5 вважати
відповідно розділами 6 та 7)

6. Перехідні положення

6.1. Заповіти, складені та посвідчені в установленому законодавством порядку, заведені спадкові справи до введення в дію Єдиного реєстру підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі.

6.2. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси подають Адміністратору або Реєстратору заяви про реєстрацію посвідчених заповітів, заведених спадкових справ за формою встановленого зразка (додатки 9, 10).

6.3. Реєстрація таких заповітів і спадкових справ в Єдиному реєстрі здійснюється безкоштовно.

7. Прикінцеві положення

7.1. Визначення Реєстраторів у межах району, міста здійснюється Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції за погодженням з Адміністратором.

7.2. За внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру про посвідчення, зміну заповіту, заведення спадкової справи, видачу свідоцтва про право на спадщину, а також за перевірку наявності чи відсутності заповіту та спадкової справи з особи, в інтересах якої вчиняються нотаріальні дії, справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.

7.3. Реєстрація заповітів, посвідчених посадовими особами, що перераховані в ст. 40 Закону України "Про нотаріат", здійснюється безкоштовно.

За реєстрацію заповітів, посвідчених посадовими особами, що перераховані в ст. 40 Закону України "Про нотаріат", за заявою заповідача справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.

7.4. Відомості з Єдиного реєстру про наявність або відсутність заповіту, складеного спадкодавцем, надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні.

7.5. Інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни звільняються від сплати коштів за всі звернення до Єдиного реєстру.

Із звільненням від плати здійснюється внесення до Єдиного реєстру реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину на користь громадян, віднесених до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, непрацездатних за віком, дітей-сиріт та держави.

(пункт 7.5 доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 23.02.2001 р. N 8/5,
абзац другий пункту 7.5 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 23.04.2001 р. N 26/5)

Від сплати коштів за внесення до Єдиного реєстру реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину звільняються громадяни, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку.

(пункт 7.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 23.04.2001 р. N 26/5)

7.6. Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Єдиного реєстру щодо дій, вчинених нотаріусами, якщо в заяві відсутні, не повністю або не чітко визначені відомості, передбачені цим Положенням.

7.7. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

7.8. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Єдиного реєстру, несуть особи, які надали цю інформацію.

7.9. Адміністратор у повному обсязі несе відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені персоналом Адміністратора.

7.10. Шкода, завдана неправомірними діями Адміністратора або Реєстратора, відшкодовується ними в повному обсязі.

Директор Департаменту
нотаріату та ліцензування
юридичної практики
Н. В. Круковес