Порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України 28.01.2003 N 7/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 12.10.2010 N 2480/5)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2010 р.
за N 925/18220

ПОРЯДОК

ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно (далі - Порядок) визначає процедуру внесення інформації до Реєстру прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр прав), а також пошуку та надання інформації з нього.

1.2. Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:

внесення запису до Реєстру прав - внесення до електронної бази даних Реєстру прав інформації про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, право власності на такий об'єкт та суб'єкта цього права, інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав з присвоєнням реєстраційного номера об'єкту, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

реєстраційний запис у Реєстрі прав (далі - запис) - сукупність даних про об'єкт нерухомого майна або незавершеного будівництва (далі - об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації), право власності на такий об'єкт та суб'єкта цього права, інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що внесені до електронної бази даних Реєстру прав;

реєстраційний номер об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (далі - реєстраційний номер об'єкта), - індивідуальний номер у Реєстрі прав, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту, права щодо якого підлягають державній реєстрації, при внесенні запису до Реєстру прав та який не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об'єкта. Реєстраційний номер об'єкта складається з унікальної послідовності цифр, що утворюють числа натурального ряду, та формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру прав при внесенні запису до Реєстру прав.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Тимчасовому положенні про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28.07.2010 N 1692/5), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами).

1.3. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру прав забезпечують захист електронної бази даних Реєстру прав від несанкціонованого доступу до інформації, порушення цілісності електронної бази даних Реєстру прав та його апаратного чи програмного забезпечення, довічне зберігання інформації, можливість оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативного пошуку та відтворення процедури державної реєстрації прав, контроль реєстраційних записів і запитів до Реєстру прав, надання витягів із Реєстру прав.

1.4. Ведення Реєстру прав здійснюється державною мовою.

1.5. Внесення записів до розділу Реєстру прав, відкритого реєстратором бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ), внесення змін та скасування записів або закриття розділу Реєстру прав проводяться реєстратором того БТІ, реєстратором якого він був відкритий.

1.6. У разі припинення БТІ діяльності або зміни території обслуговування БТІ права на ведення відповідних розділів Реєстру прав передаються адміністратором Реєстру прав до правонаступника цих прав, створеного до набрання чинності Законом України від 11.02.2010 N 1878-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" та підключеного до Реєстру прав.

Передача права на ведення відповідних розділів Реєстру прав новоствореному БТІ здійснюється адміністратором Реєстру прав за умови, якщо таке БТІ відповідно до установчих документів є правонаступником БТІ, що припинило свою діяльність з державної реєстрації прав на відповідній території.

Одночасно з передачею прав на ведення розділів Реєстру прав правонаступник отримує відповідні реєстраційні справи.

II. Пошук інформації в Реєстрі прав

2.1. Пошук інформації в Реєстрі прав здійснюється у таких випадках:

перед внесенням до Реєстру прав запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації (перевірка відсутності запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, у тому числі про об'єкт незавершеного будівництва);

перед внесенням до Реєстру прав запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права (перевірка наявності запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації);

перед внесенням до Реєстру прав запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав (перевірка наявності записів про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, право власності на такий об'єкт та суб'єкта цього права);

перед редагуванням запису або скасуванням запису у Реєстрі прав;

перед закриттям розділу Реєстру прав;

перед взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна (перевірка відсутності записів про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, права власності на такий об'єкт та суб'єкта цього права);

перед формуванням витягів або інформаційної довідки з Реєстру прав;

перед формуванням свідоцтва про право власності.

2.2. У Реєстрі прав може здійснюватись пошук записів про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права.

2.2.1. Пошук запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, здійснюється за реєстраційним номером об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або за адресою та типом такого об'єкта.

Адреса об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, складається з:

назви регіону (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь);

назви району (для міст районного значення та селищ міського типу);

назви населеного пункту;

адреси в межах населеного пункту.

У Реєстрі прав використовуються три типи адрес у межах населеного пункту:

звичайна адреса - адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку, номера корпусу та номера квартири;

адреса з об'єктом - адреса, яка складається з назви іменованого об'єкта та/або назви вулиці, номера об'єкта та номера частини об'єкта;

адреса з об'єктом та вулицею - адреса, яка складається з назви іменованого об'єкта, назви вулиці в складі об'єкта, номера об'єкта або номера будинку.

2.2.2. Пошук запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права здійснюється за такими відомостями:

для фізичної особи - громадянина України - за прізвищем, ім'ям, по батькові або за ідентифікаційним номером фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів чи за номером та серією паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

для фізичної особи - іноземця, особи без громадянства - за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності останнього).

Якщо фізична особа має складне ім'я іноземного неслов'янського походження, усе це ім'я вноситься до графи "ІМ'Я";

для юридичної особи - резидента України - за кодом у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або за найменуванням юридичної особи;

для юридичної особи - нерезидента України - за найменуванням юридичної особи.

У випадку внесення відомостей про найменування юридичної особи до графи пошуку спочатку вноситься назва, зазначена в лапках, а потім уноситься назва організаційно-правової форми господарювання.

III. Внесення записів до Реєстру прав

3.1. Внесення записів до Реєстру прав проводиться реєстратором БТІ після пошуку інформації в Реєстрі прав шляхом:

1) відкриття розділу Реєстру прав та/або внесення записів до розділу Реєстру прав;

2) редагування запису або скасування запису розділу Реєстру прав;

3) закриття розділу Реєстру прав;

4) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2. На кожний об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації та право власності на який заявлено вперше, реєстратором БТІ відкривається відповідний розділ Реєстру прав.

Розділ Реєстру прав складається з трьох частин, які містять записи про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації; право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

Відкриття розділу Реєстру прав та внесення записів до розділу Реєстру прав проводяться у такому порядку:

внесення до Реєстру прав запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

внесення до Реєстру прав запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права;

внесення до Реєстру прав запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав;

внесення до Реєстру прав записів про перехід права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про зміну або припинення інших речових прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав; про зміну даних про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

3.2.1. Внесення до Реєстру прав запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, проводиться шляхом внесення такої інформації:

тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);

адреса (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

загальна та у разі наявності житлова площа об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

площа земельної ділянки;

вартість об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, що визначається станом на дату проведення технічної інвентаризації такого об'єкта;

площа та вартість самочинного будівництва (у разі наявності);

технічний опис об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

дата прийняття рішення про внесення запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;

додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ) про прийняте рішення.

У випадку внесення до Реєстру прав запису про такий об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, як об'єкт незавершеного будівництва, інформація, передбачена абзацами четвертим та сьомим підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього розділу, до Реєстру прав не вноситься.

У разі наявності складових частин об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, до Реєстру прав вноситься інформація про кожну складову частину:

ідентифікаційну ознаку та назву складової частини об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

загальну та у разі наявності житлову площу складової частини об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

вартість складової частини об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;

технічний опис складової частини об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

Після внесення до Реєстру прав запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, у Реєстрі прав формується та відображається повідомлення про присвоєння реєстраційного номера об'єкту.

3.2.2. Внесення до Реєстру прав запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права проводиться шляхом внесення таких відомостей про кожного власника:

підстава виникнення права власності цього власника:

тип документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості щодо документа, який є підставою виникнення права власності;

тип власника:

для власника - фізичної особи - громадянина України вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата та місце народження;

адреса постійного місця проживання;

ідентифікаційний номер фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті громадянина України);

дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи;

для власника - фізичної особи - іноземця, особи без громадянства вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього).

Якщо фізична особа має складне ім'я іноземного неслов'янського походження, усе це ім'я вноситься до графи "ІМ'Я";

дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи іноземного громадянина чи особи без громадянства;

адреса постійного місця проживання;

для власника - юридичної особи - резидента вносяться такі відомості:

найменування юридичної особи;

код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

місцезнаходження юридичної особи;

для власника - юридичної особи - нерезидента вносяться такі відомості:

найменування юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

для власника - територіальної громади вносяться відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті в особі відповідного органу місцевого самоврядування;

для власника - держави вносяться відомості про державу Україна в особі відповідного органу державної влади;

форма власності;

вид спільної власності;

розмір частки, право на яку реєструється (якщо майно належить на праві спільної часткової власності);

дата прийняття рішення про внесення запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;

додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ) про прийняте рішення.

3.2.3. Внесення до Реєстру прав запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав проводиться шляхом внесення таких відомостей про кожного правонабувача:

підстава виникнення речового права:

тип документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості щодо документа, який є підставою виникнення інших речових прав;

тип правонабувача:

для фізичної особи - громадянина України вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата та місце народження;

адреса постійного місця проживання;

ідентифікаційний номер фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті громадянина України);

дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи;

для фізичної особи - іноземця, особи без громадянства вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього).

Якщо фізична особа має складне ім'я іноземного неслов'янського походження, усе це ім'я вноситься до графи "ІМ'Я";

дані паспорта або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи іноземного громадянина чи особи без громадянства;

адреса постійного місця проживання;

для юридичної особи - резидента вносяться такі відомості:

найменування юридичної особи;

код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

місцезнаходження юридичної особи;

для юридичної особи - нерезидента вносяться такі відомості:

найменування юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

для територіальної громади вносяться відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району у місті в особі відповідного органу місцевого самоврядування;

для держави вносяться відомості про державу Україна в особі відповідного органу державної влади;

зміст і характеристика речового права;

строк дії речового права;

дата прийняття рішення про внесення запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ;

додаткові відомості (особливі позначки реєстратора БТІ) про прийняте рішення.

3.2.4. Внесення до Реєстру прав запису про перехід права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права проводиться шляхом зміни запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права.

Зміна запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права полягає у внесенні до відповідного розділу Реєстру прав запису про право власності, яке виникло на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права відповідно до вимог підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу взамін даних про зареєстроване право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права.

У випадку виникнення права спільної часткової власності на нерухоме майно, що належало одному власнику, спочатку вносяться відомості про вид спільної власності та розмір частки, яка залишилась у попереднього власника після переходу права власності, а потім вносяться відомості про нового співвласника відповідно до вимог підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу.

У випадку припинення інших речових прав на нерухоме майно при переході права власності на таке майно реєстратор БТІ при внесенні до Реєстру прав запису про перехід права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права одночасно вносить запис про припинення інших речових прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

Внесення до Реєстру прав запису про зміну або припинення інших речових прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав проводиться шляхом зміни запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав за правилами, встановленими для зміни запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права з урахуванням вимог підпункту 3.2.3 пункту 3.2 цього розділу.

Внесення до Реєстру прав запису про зміну даних про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, проводиться шляхом зміни запису про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, за правилами, встановленими для зміни запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права з урахуванням вимог підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього розділу.

Змінений запис зберігається у Реєстрі прав та може бути поновлено у випадках, передбачених Порядком.

Внесення до Реєстру прав записів про перехід права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про зміну або припинення інших речових прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав може здійснюватися за заявою попереднього власника, правокористувача або уповноваженої ними особи.

У випадку скасування на підставі рішення суду рішення реєстратора БТІ про державну реєстрацію прав або визнання недійсним чи скасування на підставі рішення суду правовстановлювального документа, на підставі якого проводилася державна реєстрація права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, чи іншого речового права на нерухоме майно, змінені записи про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав підлягають поновленню на підставі заяви заінтересованої особи, до якої додається відповідне рішення суду.

Поновлення проводиться шляхом внесення до відповідного розділу Реєстру прав запису про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права відповідно до вимог підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу та у разі наявності запису про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав відповідно до вимог підпункту 3.2.3 пункту 3.2 цього розділу.

При проведенні поновлення змінених записів використовуються дані реєстраційної справи.

3.3. Якщо під час внесення до Реєстру прав записів, передбачених Порядком, реєстратором БТІ допущено помилку, останній зобов'язаний негайно відредагувати запис або скасувати помилково зроблений запис розділу Реєстру прав.

Редагування запису розділу Реєстру прав полягає у зміні окремих його даних про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації; про право власності на такий об'єкт та суб'єкта цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що внесені до електронної бази даних Реєстру прав.

Скасування запису розділу Реєстру прав полягає в анулюванні відповідного запису розділу Реєстру прав у цілому. Скасування запису виконується в такій послідовності: спочатку скасовуються записи про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, а потім у разі необхідності скасовується запис про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

Скасований запис не може бути поновлений. Після скасування запису реєстратор БТІ створює новий запис з дотриманням вимог Порядку.

При виявленні помилки у записах розділу Реєстру прав після внесення записів до Реєстру прав та видачі витягу про державну реєстрацію прав реєстратор БТІ зобов'язаний негайно повідомити власника та/або правонабувача про допущення помилки у записах розділу Реєстру прав.

Повідомлення надсилається на адресу власника та/або правонабувача, що зазначена у заяві про державну реєстрацію прав, і має містити суть виявленої помилки у записах розділу Реєстру прав та рекомендацію звернутися власнику та/або правонабувачу до реєстратора БТІ із заявою про виправлення помилки у записі розділу Реєстру прав.

На підставі заяви про виправлення помилки у записі розділу Реєстру прав реєстратор БТІ редагує запис або скасовує помилково зроблений запис розділу Реєстру прав та вилучає у заявника витяг, що містить помилку.

Виправлення помилок проводиться безоплатно. Після виправлення помилки у записах розділу Реєстру прав реєстратор БТІ видає заявнику новий витяг про державну реєстрацію прав.

3.4. Закриття розділу Реєстру прав проводиться шляхом внесення запису до Реєстру прав, який містить відомості про:

підставу закриття розділу Реєстру прав;

дату прийняття рішення про закриття розділу Реєстру прав;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ.

Закриття розділу Реєстру прав виконується в такій послідовності: спочатку закриваються записи про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; записи про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, а потім закривається запис про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

У випадку закриття розділу Реєстру прав у результаті поділу або об'єднання нерухомого майна записи про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав переносяться до розділу(ів) Реєстру прав, що відкритий(і) на новостворений(і) об'єкт(и), шляхом внесення відповідних записів з урахуванням вимог підпунктів 3.2.1 та 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу.

Закритий розділ Реєстру прав не може бути відкритий знову, окрім випадків його помилкового закриття, скасування на підставі рішення суду рішення реєстратора БТІ про державну реєстрацію прав або визнання недійсним чи скасування на підставі рішення суду правовстановлювального документа, на підставі якого проводилася державна реєстрація права власності на поділений чи об'єднаний об'єкт нерухомого майна.

Повторне відкриття розділу Реєстру прав відбувається шляхом скасування рішення про закриття розділу. При повторному відкритті розділу до Реєстру прав вносяться відомості про:

підставу повторного відкриття розділу Реєстру прав;

дату прийняття рішення про повторне відкриття розділу Реєстру прав;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ.

3.5. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться шляхом внесення запису до Реєстру прав, який містить відомості про:

тип (призначення) безхазяйного нерухомого майна;

адресу (місцезнаходження) безхазяйного нерухомого майна;

дату прийняття рішення про внесення запису про безхазяйне нерухоме майно;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ.

У додаткових відомостях (особливих позначках реєстратора БТІ) зазначається, що нерухоме майно є безхазяйним.

3.6. Вносити записи до Реєстру прав, за якими здійснюється пошук інформації, необхідно з урахуванням вимог підпунктів 2.2.1 та 2.2.2 пункту 2.2 розділу II Порядку.

IV. Порядок надання інформації з Реєстру прав

4.1. У Реєстрі прав передбачено формування таких документів:

витягу про державну реєстрацію прав;

витягу з Реєстру прав;

інформаційної довідки з Реєстру прав;

свідоцтва про право власності.

4.2. Витяг про державну реєстрацію прав (його дублікат), витяг з Реєстру прав та свідоцтво про право власності (його дублікат) виготовляються з використанням спеціальних бланків, зразок та опис яких затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.04.2003 N 39/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за N 318/7639 (із змінами).

Інформаційна довідка з Реєстру прав виготовляється на бланку відповідного БТІ.

4.3. Постачання, зберігання, облік та звітність про витрачання спеціальних бланків для видачі витягів про державну реєстрацію прав, витягів з Реєстру прав та свідоцтв про право власності на нерухоме майно здійснюються відповідно до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477 (із змінами).

4.4. Перед роздрукуванням витягу про державну реєстрацію прав (його дубліката), витягу з Реєстру прав, свідоцтва про право власності (його дубліката) до Реєстру прав вносяться відомості про серію та номер спеціального бланка, на якому цей документ буде надрукований.

4.5. Витяг про державну реєстрацію прав формується на основі записів у Реєстрі прав після внесення до Реєстру прав записів про право власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про інші речові права на нерухоме майно та суб'єкта цих прав; про перехід права власності на об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, та суб'єкта цього права; про зміну або припинення інших речових прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

4.6. Витяг з Реєстру прав формується на основі записів у Реєстрі прав.

Якщо в результаті проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, змінилися відомості про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або його частини, реєстратор БТІ редагує запис про об'єкт, права щодо якого підлягають державній реєстрації, у порядку, передбаченому абзацом шостим підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III Порядку.

У випадку наявності державної реєстрації права власності на нерухоме майно на паперових носіях перед формуванням витягу з Реєстру прав записи з паперових носіїв переносяться реєстратором БТІ до Реєстру прав відповідно до вимог Порядку.

Для формування витягу з Реєстру прав необхідно внести відомості про:

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ.

4.7. При виявленні помилки у витягу заявник може звернутися до реєстратора БТІ із заявою про виправлення помилки у записі розділу Реєстру прав.

Виправлення помилки здійснюється відповідно до вимог пункту 3.3 розділу III Порядку.

4.8. Для формування свідоцтва про право власності до Реєстру прав необхідно внести відомості про:

назву об'єкта нерухомого майна;

місце видачі свідоцтва;

дату видачі свідоцтва;

назву органу, який видав свідоцтво;

тип (призначення) об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, садиба, квартира, приміщення тощо);

адресу (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна; власника (власників);

форму власності;

вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;

опис об'єкта нерухомого майна (дані про будівлі, споруди, їх частини; найменування та літеровка; загальна та житлова площа; площа земельної ділянки (у разі наявності такої інформації), матеріали стін тощо), що формується за результатом проведеної технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна;

реквізити прийнятого рішення (найменування органу, назва документа, дата та індекс);

прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, який прийняв рішення.

4.9. Для формування дубліката витягу про державну реєстрацію прав необхідно внести відомості про:

номер витягу про державну реєстрацію прав;

прізвище, ім'я, по батькові реєстратора БТІ;

прізвище, ім'я, по батькові керівника БТІ.

Для формування дубліката свідоцтва про право власності необхідно внести відомості, передбачені пунктом 4.8 цього розділу.

4.10. У Реєстрі прав формуються інформаційні довідки двох видів.

Перший вид інформаційної довідки формується за такими даними:

щодо фізичної особи - громадянина України - за прізвищем, ім'ям, по батькові або за ідентифікаційним номером фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів чи за номером та серією паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті громадянина України);

щодо фізичної особи - іноземця, особи без громадянства - за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності останнього).

Якщо фізична особа має складне ім'я іноземного неслов'янського походження, усе це ім'я вноситься до графи "ІМ'Я";

щодо юридичної особи - резидента України - за кодом у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або за найменуванням юридичної особи;

щодо юридичної особи - нерезидента України - за найменуванням юридичної особи.

У випадку внесення відомостей про найменування юридичної особи спочатку до графи пошуку вноситься назва, зазначена в лапках, а потім уноситься назва організаційно-правової форми господарювання.

Довідка першого виду містить відомості про всі об'єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації, власником яких є особа, що зазначена в запиті, про право власності та інші речові права на такі об'єкти, які зареєстровані в Реєстрі прав.

Другий вид інформаційної довідки формується за адресою об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

Довідка другого виду містить відомості про всі записи, передбачені підпунктами 3.2.2 та 3.2.3 пункту 3.2 розділу III Порядку, у тому числі змінені, які вносилися до Реєстру прав та стосувалися запитуваного об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації.

У випадку наявності державної реєстрації права власності на нерухоме майно на паперових носіях перед формуванням інформаційної довідки з Реєстру прав записи з паперових носіїв переносяться реєстратором БТІ до Реєстру прав відповідно до вимог Порядку.

V. Перенесення записів з паперових носіїв до Реєстру прав

Існуючі на паперових носіях записи про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно переносяться реєстратором БТІ з паперових носіїв до Реєстру прав шляхом внесення відповідних записів до Реєстру прав відповідно до вимог пункту 3.2 розділу III Порядку.

Перенесення записів з паперових носіїв до Реєстру прав не є проведенням державної реєстрації прав.

VI. Порядок ведення словників Реєстру прав

6.1. З метою забезпечення єдиного порядку внесення та пошуку інформації в Реєстрі прав створені такі словники:

адміністративно-територіального устрою;

вулиць населених пунктів;

іменованих об'єктів;

підприємств бюро технічної інвентаризації;

типів та призначень нерухомого майна.

6.2. Словник адміністративно-територіального устрою базується на Класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженому наказом Державного комітету статистики України від 09.12.97 N 78. Словник містить назви областей, назви підпорядкованих їм міст та районів, міст районного значення, селищ міського типу, сіл. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав.

6.3. Словник вулиць населених пунктів створюється на основі інформації, яка надходить від органів місцевого самоврядування. Словник містить назви вулиць, у тому числі перейменованих, кожного населеного пункту України. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав.

До довідника включено такі типи: вулиця, провулок, проспект, бульвар, площа, інший. Вулиці вносяться до словника таким чином: спочатку вказується один із типів, що зазначені в довіднику, а потім уноситься назва.

Якщо до довідника не включено необхідний тип вулиці (шлях, майдан тощо), вулиці вносяться до словника таким чином: спочатку в довіднику указується тип "інший", а потім уносяться назва вулиці та її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, уносяться до словника таким чином: спочатку зазначається прізвище, а потім - ім'я.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, уносяться до словника таким чином: спочатку зазначається прізвище, а потім - звання.

Назви вулиць, які походять від псевдонімів, уносяться до словника в звичайному порядку.

Деякі вулиці через неоднозначність перекладу з російської мови на українську мають декілька чинних назв. Щоб забезпечити рівноправність застосування двох чинних назв певної вулиці, необхідно в словнику між цими назвами встановити відношення взаємної відповідності (синонімії).

Механізм синонімії не слід застосовувати при перейменуваннях вулиць. Для внесення до словника відомостей про перейменування вулиць слід використовувати спеціальну функціональну можливість Реєстру прав, що гарантує наявність у словнику однієї чинної назви - нової назви вулиці (при цьому в словнику стара назва вулиці залишається з поміткою "перейменовано" та забезпечується зв'язок між старою та новою назвами вулиці).

6.4. Словник іменованих об'єктів створюється на основі інформації, яка надходить від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та містить найменування юридичних осіб (гаражних і садових товариств тощо), масивів, урочищ тощо, які є невід'ємною складовою адреси об'єктів або ідентифікатором їх місця розташування. Ведення словника здійснюється таким чином: спочатку вноситься або вибирається назва, що зазначена в лапках, а потім уноситься тип іменованого об'єкта. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав.

6.5. Словник підприємств бюро технічної інвентаризації створюється на основі повідомлень, які надходять від відповідних БТІ. Словник містить найменування БТІ, їх адреси (місцезнаходження), прізвища, імена, по батькові реєстраторів БТІ, прізвища, імена, по батькові керівників БТІ та перелік адміністративно-територіальних одиниць, обслуговування на території яких здійснюється відповідним БТІ. Поповнення та внесення змін до цього словника здійснює адміністратор Реєстру прав.

6.6. Словник типів (призначень) об'єктів, права щодо яких підлягають державній реєстрації, містить основні, найбільш розповсюджені типи таких об'єктів (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо). Словник призначений для уніфікації та систематизації відомостей про зареєстровані об'єкти.

Директор департаменту цивільного законодавства
та підприємництва
І. І. Завальна