Інструкція про порядок реєстрації застав рухомого майна в Державному реєстрі застав рухомого майна

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
26.02.99 N 13/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 1999 р.
за N 123/3416

Інструкція
про порядок реєстрації застав рухомого майна в
Державному реєстрі застав рухомого майна

Реєстрація застав рухомого майна в Державному реєстрі застав рухомого майна (далі - Державний реєстр) здійснюється відповідно до статей 15, 15-1 Закону України "Про заставу" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 року N 1185 "Про Порядок ведення Державного реєстру застав рухомого майна".

 1. Порядок реєстрації застав рухомого майна та внесення змін до запису в Державному реєстрі застав рухомого майна

  1.1. Реєстрація застави рухомого майна в Державному реєстрі здійснюється реєстратором за заявою заставодержателя або заставодавця (додатки 1 і 2). Заява реєструється в Книзі обліку заяв (додаток 3), де зазначаються:

  • вхідний номер заяви;
  • дата надходження заяви;
  • відомості про заявника;
  • дата реєстрації застави в Державному реєстрі або відмови в реєстрації;
  • реєстраційний код застави рухомого майна в Державному реєстрі.

  1.2.У заяві про реєстрацію застави рухомого майна зазначаються:

  • відомості про заставодавця та заставодержателя;
  • загальний опис предмета застави;
  • підпис заявника.

  Якщо договір застави було укладено до 1 березня 1999 року, то в заяві про реєстрацію такої застави робиться відповідна відмітка.

  1.3. Відомості про заставодавця та заставодержателя повинні містити:

  для юридичних осіб:

  • резидентів - найменування, юридичну адресу та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код в ЄДРПОУ);
  • нерезидентів - найменування, юридичну адресу та країну, де зареєстрована особа;

  для фізичних осіб:

  • громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб;
  • іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), країну та адресу постійного місця проживання за межами України.

  1.4. Відомості про предмет застави повинні містити:

  • ідентифікаційні ознаки предмета застави, а якщо предметом застави є рухоме майно, що підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства (транспортні засоби: автомобілі, причепи, катери, судна, літаки тощо), то до загального опису включаються відомості про серійний номер транспортного засобу, назву моделі та рік виробництва).

  1.5. Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, а якщо він діє від імені заставодавця або заставодержателя,- також відповідну довіреність.

  1.6. До заяви додається документ, що свідчить про внесення плати за реєстрацію застави в Державному реєстрі.

  1.7. Реєстратору забороняється вимагати подання додаткової інформації, що не зазначена в пунктах 1.1 та 1.6 цієї Інструкції, а також вимагати нотаріального посвідчення заяви.

  1.8. Про одержання заяви, зазначеної в п.1.1 цієї Інструкції, реєстратор видає заявникові довідку про прийняття заяви (додаток 4). У довідці зазначаються відомості про реєстратора, заставодавця або заставодержателя, за заявою якого буде здійснено реєстрацію застави в Державному реєстрі, та дата прийняття заяви.

  1.9. Реєстратор протягом двох робочих днів після одержання заяви реєструє заставу рухомого майна шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру. Датою реєстрації застави рухомого майна вважається дата внесення відповідного запису до Державного реєстру.

  1.10. При реєстрації застави рухомого майна до Державного реєстру вносяться відомості про заставодавця та заставодержателя; про предмет застави; вхідний номер заяви, за якою вноситься запис; дата прийняття заяви; дата внесення відомостей до Державного реєстру; реєстраційний код запису; відомості про реєстратора; прізвище посадової особи, яка внесла запис у Державний реєстр.

  1.11. Відомості про заставодавця та заставодержателя повинні містити:

  для юридичних осіб:

  • резидентів - найменування, юридичну адресу та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код в ЄДРПОУ);
  • нерезидентів - найменування, юридичну адресу та країну, де зареєстрована особа;

  для фізичних осіб:

  • громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб;
  • іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), країну та адресу постійного місця проживання за межами України.

  1.12. Відомості про предмет застави повинні містити:

  ідентифікаційні ознаки предмета застави, а якщо предметом застави є рухоме майно, що підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства (транспортні засоби: автомобілі, причепи, катери, судна, літаки тощо), то до загального опису включаються відомості про серійний номер транспортного засобу, назву моделі та рік виробництва.

  1.13. Дата внесення відомостей до Державного реєстру, відомості про реєстратора та реєстраційний код запису в Державному реєстрі інформаційною системою визначаються та вносяться автоматично.

  1.14. Реєстраційний код запису, визначений системою, заноситься реєстратором у Книгу обліку заяв.

  1.15. Реєстратор відмовляє в реєстрації застави рухомого майна в Державному реєстрі, якщо:

  • відсутній документ про внесення плати за реєстрацію застави або плата внесена не в повному розмірі;
  • у заяві відсутні, неповністю або нечітко визначені відомості про заставодавця, заставодержателя або відомості про предмет застави;
  • заявник не пред'явив документів, що засвідчують його особу, чи довіреність.

  1.16. Відмова в реєстрації застави рухомого майна в Державному реєстрі (додаток 5) надається в письмовій формі із зазначенням причин відмови, про що робиться запис у Книзі обліку заяв. Повідомлення про відмову в реєстрації надається (надсилається) заявникові в строк не пізніше двох робочих днів з моменту отримання заяви реєстратором.

  1.17. Реєстратор протягом двох робочих днів з дати реєстрації застави рухомого майна в Державному реєстрі направляє поштою заставодавцю та заставодержателю витяги (незавірені) з Державного реєстру, що свідчать про внесення записів до Державного реєстру.

  Витяги реєструються в Книзі обліку витягів (додаток 6).

  У витязі з Державного реєстру вказується:

  • дата реєстрації застави рухомого майна;
  • реєстраційний код запису;
  • відомості про заставодержателя та заставодавця;
  • загальний опис предмета застави;
  • відомості про реєстратора.

  1.18. Заставодержателю також надсилається примірник (бланк) заяви про внесення змін до запису в Державному реєстрі (додатки 7 і 8) для заповнення в разі виявлення помилок у записі.

  1.19. У разі виявлення заставодавцем чи заставодержателем помилок у записі, допущених з вини реєстратора, заставодавець чи заставодержатель повідомляють про виявлені помилки реєстратора, який вносив відомості в Державний реєстр.

  1.20. Після отримання повідомлення від заставодавця чи заставодержателя про виявлені помилки реєстратор перевіряє відповідність інформації Державного реєстру до інформації, поданоїв заяві про реєстрацію. У разі невідповідності цієї інформації реєстратор виправляє допущені помилки.

  Виправлення помилок, допущених з вини реєстратора, здійснюється безоплатно.

  1.21. У разі виявлення заставодержателем помилок у записі, допущених з вини заставодавця, заставодержатель може протягом п'яти днів після отримання витягу звернутися до реєстратора з заявою про внесення змін до запису в Державному реєстрі. Заява подається відповідно до пунктів 1.25-1.33 цієї Інструкції.

  Якщо заява про внесення змін до запису у зв'язку з виявленими помилками подана в зазначений термін, то виправлення помилок здійснюється безоплатно.

  1.22. У разі виявлення заставодавцем помилок у записі, допущених з вини заставодержателя, заставодавець може протягом п'яти днів після отримання витягу звернутися до заставодержателя з вимогою виправлення виявлених помилок та повідомити адміністратора Державного реєстру про виявлені помилки.

  1.23. Адміністратор після отримання повідомлення від заставодавця про виявлені помилки повідомляє заставодержателя про потребу внесення змін до запису в Державному реєстрі.

  1.24. Заставодержатель протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення від заставодавця зобов'язаний подати реєстратору заяву про внесення змін до запису в Державному реєстрі. Заява подається відповідно до пунктів 1.25-1.33 цієї Інструкції.

  Якщо заява про внесення змін до запису у зв'язку з виявленими помилками подана в зазначений термін, то виправлення помилок здійснюється безоплатно.

  Протягом двох робочих днів з моменту виправлення виявлених помилок реєстратор направляє заставодержателю та заставодавцю витяги (незавірені) з Державного реєстру.

  1.25. За заявою заставодержателя до запису в Державному реєстрі реєстратором вносяться і зміни щодо предмета застави, особи заставодавця чи заставодержателя.

  1.26. У заяві про внесення змін до запису в Державному реєстрі щодо предмета застави зазначаються:

  • реєстраційний код запису, до якого вносяться зміни;
  • код в ЄДРПОУ для юридичної особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб для фізичної особи, що є заставодавцем;
  • предмет застави, що додається, виключається чи змінюється.

  1.27. У заяві про внесення змін до запису в Державному реєстрі щодо особи заставодавця чи заставодержателя зазначаються:

  • реєстраційний код запису, до якого вносяться зміни;
  • код в ЄДРПОУ для юридичної особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб для фізичної особи, що є заставодавцем;
  • відомості про нового заставодавця чи заставодержателя згідно з пунктом 1.3 цієї Інструкції.

  1.28. Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, а у разі потреби - довіреність.

  1.29. До заяви додається документ, що свідчить про внесення плати за внесення змін до запису в Державному реєстрі.

  1.30. Заява про внесення змін до запису в Державному реєстрі
  реєструється у Книзі обліку заяв.

  1.31. Реєстратор письмово відмовляє у внесенні змін до запису в Державному реєстрі, якщо заявником не виконано вимог, передбачених пунктами 1.25-1.29 цієї Інструкції.

  1.32. Внесення змін до запису в Державному реєстрі здійснюється реєстратором протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви. Протягом двох робочих днів з моменту внесення змін реєстратор направляє поштою заставодавцю та заставодержателю витяги (незавірені) з Державного реєстру про внесення змін до запису в Державному реєстрі. При внесенні змін до запису в Державному реєстрі реєстраційний код запису не змінюється.

  У витязі зазначаються:

  • дата реєстрації застави рухомого майна;
  • реєстраційний код запису, до якого внесено зміни;
  • дата внесення змін до запису в Державному реєстрі;
  • відомості про заставодержателя та заставодавця після внесення змін;
  • загальний опис предмета застави після внесення змін;
  • відомості про реєстратора.

  1.33. Заставодержателю також надсилається примірник (бланк) заяви про внесення змін до запису для заповнення в разі виявлення помилок у записі.

  1.34. У разі виявлення помилок у записі їх виправлення здійснюється відповідно до пунктів 1.19-1.33 цієї Інструкції.

 2. Термін дії реєстрації застави рухомого майна та порядок виключення запису з Державного реєстру або продовження дії реєстрації застав рухомого майна

  2.1. Реєстрація застави рухомого майна діє з дати внесення запису до дати виключення запису з Державного реєстру, але не більше п'яти років.

  2.2. Заставодержатель може продовжити термін дії реєстрації застави рухомого майна в будь-який час протягом останнього року дії такої реєстрації на наступні п'ять років.

  2.3. Заява про внесення змін щодо продовження терміну реєстрації за підписом заставодержателя подається реєстратору. В заяві, крім відомостей, зазначених у пунктах 1.2-1.4 цієї Інструкції, зазначається реєстраційний код запису в Державному реєстрі.

  2.4. Внесення змін до запису в Державному реєстрі щодо продовження терміну реєстрації здійснюється реєстратором в порядку, передбаченому пунктами 1.25-1.33 цієї Інструкції.

  2.5. Виключення запису про реєстрацію застави рухомого майна в Державному реєстрі виконується у випадках:

  • закінчення терміну п'яти років;
  • надходження заяви заставодержателя про виключення запису з реєстру;
  • рішення суду.

  2.6. Адміністратор після закінчення 5-річного терміну реєстрації і відсутності протягом останнього року дії такої реєстрації повідомлень про продовження реєстрації застави самостійно виключає запис із Державного реєстру та протягом двохднів надсилає заставодавцю та заставодержателю витяги (незавірені) з Державного реєстру, що свідчать про виключення запису.

  2.7. Заставодержатель може в будь-який час подати реєстратору заяву про виключення запису про реєстрацію застави рухомого майна в Державному реєстрі (додатки 9 і 10) в період дії реєстрації, до якої це відноситься.

  Заява про виключення запису з реєстрації реєструється в Книзі обліку заяв.

  2.8. У заяві про виключення запису про реєстрацію застави рухомого майна в Державному реєстрі, крім відомостей, зазначених у пунктах 1.2-1.4 цієї Інструкції, зазначається реєстраційний код запису.

  2.9. Реєстратор протягом двох робочих днів з дня отримання заяви виключає запис про реєстрацію застави рухомого майна в Державному реєстрі. Після цього реєстратор надсилає заставодавцю та заставодержателю витяги (незавірені) з Державного реєстру, що свідчать про виключення з Державного реєстру запису про реєстрацію застави рухомого майна.

  2.10. Виключення з Державного реєстру запису про реєстрацію застави здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру відомостей про виключення запису.

  2.11. Відомості, які вносяться до Державного реєстру при виключенні запису:

  • підстава для виключення запису;
  • дата виключення запису;
  • відомості про реєстратора.

  2.12. Реєстратор відмовляє у виключенні запису з Державного реєстру, якщо відомості, зазначені в заяві про виключення запису, не відповідають відомостям, які є в Державному реєстрі, про що заставодержатель повідомляється письмово протягом двох робочих днів з дня подання заяви.

 3. Отримання витягів з Державного реєстру

  3.1. Витяг з Державного реєстру, що свідчить про наявність або відсутність запису про реєстрацію застави рухомого майна в Державному реєстрі, фізичні та юридичні особи можуть одержати шляхом подання письмового запиту (додаток 11) адміністратору або реєстратору Державного реєстру.

  3.2. У запиті за підписом заявника зазначається одна з таких відомостей:

  • реєстраційний код запису в Державному реєстрі;
  • найменування та код в ЄДРПОУ для юридичної особи, що є заставодавцем;
  • прізвище, ім'я, по батькові або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб для фізичної особи, що є заставодавцем;
  • серійний номер транспортного засобу, назва моделі, якщо предметом застави є транспортний засіб.

  3.3. У запиті зазначається вид витягу (завірений чи незавірений), який бажає отримати заявник. Якщо заявник бажає отримати витяг поштою, то в заяві зазначається адреса, за якою направляється витяг.

  У залежності від того, який витяг хоче отримати заявник (завірений або незавірений), запит про надання витягу надсилається відповідно до адміністратора або реєстратора Державного реєстру.

  3.4. До запиту додається документ, що свідчить про внесення плати за одержання витягу.

  3.5. Факт надання витягів реєструється в базі даних Державного реєстру.

  3.6. Адміністратор або реєстратор відмовляє у видачі витягу, якщо:

  • немає документа, який свідчить про внесення плати за одержання витягу, або плату внесено не в повному розмірі;
  • у заяві відсутні, неповністю або нечітко визначені відомості, зазначені в пунктах 3.2, 3.3 цієї Інструкції.

  3.7. >Відмова у видачі витягу надається в письмовій формі з зазначенням причин відмови.

  3.8. На підставі належно оформленого запиту адміністратор або реєстратор Державного реєстру видає заявнику або надсилає поштою за адресою, зазначеною заявником у заяві, витяг з Державного реєстру.

  3.9. Якщо запит про надання завіреного витягу надійшов до реєстратора, то останній звертається до адміністратора Державного реєстру, який протягом п'яти днів з часу звернення особи до реєстратора видає або надсилає поштою заявнику завірений витяг з Державного реєстру.

 4. Реєстрація податкової застави

  4.1. Податкова застава рухомого майна (далі - податкова застава) підлягає реєстрації в Державному реєстрі на підставі заяви відповідного органу державної податкової служби.

  4.2. Заява про реєстрацію податкової застави за підписом посадової особи органу державної податкової служби подається адміністратору Державного реєстру. Заява реєструється в Книзі обліку заяв.

  4.3. У заяві зазначаються:

  • відомості про платника податків;
  • дата виникнення податкової застави;
  • відомості про орган державної податкової служби, за заявою якого здійснюється реєстрація.

  4.4. Відомості про платника податків повинні містити:

  • для юридичної особи - найменування, юридичну адресу та код в ЄДРПОУ;
  • для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі для фізичних осіб.

  4.5. Відомості про орган державної податкової служби повинні містити:

  • найменування, юридичну адресу та код в ЄДРПОУ.

  4.6. Заява про реєстрацію податкової застави після надходження реєструється адміністратором у Книзі обліку заяв.

  4.7. Адміністратор протягом двох робочих днів з дати отримання заяви реєструє податкову заставу шляхом внесення запису до Державного реєстру.

  4.8. Відомості, які вносяться до Державного реєстру:

  • відомості про орган державної податкової служби - найменування, юридична адреса та код ЄДРПОУ;
  • вхідний номер заяви, за якою здійснюється реєстрація, та дата її надходження;
  • відомості про платника податків для юридичної особи - найменування, юридична адреса та код в ЄДРПОУ;
  • для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб;
  • дата виникнення податкової застави;
  • дата внесення відомостей у Державний реєстр;
  • реєстраційний код запису;
  • відомості про адміністратора;
  • прізвище посадової особи, яка внесла запис у Державний реєстр.

  4.9. Дата внесення відомостей до Державного реєстру, відомості про адміністратора та реєстраційний код запису в Державному реєстрі інформаційною системою визначаються та вносяться автоматично.

  Реєстраційний код запису вноситься адміністратором у Книгу обліку заяв.

  4.10. Реєстрація податкової застави здійснюється безоплатно.

  4.11. Адміністратор у дводенний строк повертає заяву органу державної податкової служби без реєстрації податкової застави, якщо в заяві про реєстрацію відсутні або нечітко зазначені відомості, передбачені пунктами 4.2-4.4 цієї Інструкції з письмовим поясненням причин.

  4.12. Адміністратор протягом двох робочих днів з дати реєстрації податкової застави в Державному реєстрі направляє поштою органу державної податкової служби та платнику податків витяги (незавірені), що свідчать про реєстрацію податкової застави. Органу державної податкової служби також направляється примірник (бланк) заяви про внесення змін до запису в Державному реєстрі для заповнення в разі виявлення помилок у записі.

  У витязі зазначаються:

  • реєстраційний код запису;
  • дата реєстрації податкової застави;
  • дата виникнення податкової застави;
  • відомості про платника податків;
  • відомості про орган державної податкової служби, за заявою якого здійснено реєстрацію в Державному реєстрі;
  • відомості про адміністратора.

  Витяг має позначку "податкова застава рухомого майна".

  4.13. У разі виявлення помилок у записі орган державної податкової служби зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання витягу звернутися до адміністратора з заявою про внесення змін до запису в Державному реєстрі.

  4.14. За заявою органу державної податкової служби до запису в Державному реєстрі вносяться зміни щодо дати виникнення податкової застави або особи платника податків.

  4.15. У заяві про внесення змін до запису в Державному реєстрі щодо дати виникнення податкової застави зазначаються:

  • реєстраційний код запису, до якого вносяться зміни;
  • код в ЄДРПОУ для юридичної особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що є платником податків;
  • нова дата виникнення податкової застави;
  • відомості про орган державної податкової служби.

  4.16. У заяві про внесення змін до запису в Державному реєстрі щодо особи платника податків зазначаються:

  • реєстраційний код запису, до якого вносяться зміни;
  • дата виникнення податкової застави;
  • нові відомості про платника податків відповідно до пункту 4.3 цієї Інструкції;
  • відомості про орган державної податкової служби.

  4.17. Заява про внесення змін до запису в Державному реєстрі реєструється адміністратором у Книзі обліку заяв.

  4.18. Після отримання заяви про внесення змін до запису в Державному реєстрі застав рухомого майна щодо податкової застави адміністратор вносить зазначені в заяві зміни до запису. При внесенні змін до запису в Державному реєстрі реєстраційний код запису не змінюється.

  4.19. Протягом двох робочих днів з моменту внесення змін адміністратор направляє поштою органу державної податкової служби та платнику податків витяги (незавірені), що свідчать про внесення змін до запису в Державному реєстрі, про що робиться відмітка в Книзі обліку виданих витягів.

  4.20. Записи про реєстрацію податкової застави рухомого майна в Державному реєстрі зберігаються з дати внесення до дати виключення запису, але не більше п'яти років.

  4.21. Виключення запису про реєстрацію податкової застави з Державного реєстру, здійснюється на підставі заяви органу державної податкової служби про припинення податкової застави.

  4.22. Заява про припинення податкової застави повинна містити, крім відомостей, зазначених у пункті 4.4 цієї Інструкції, реєстраційний код запису в Державному реєстрі.

  4.23. Після отримання заяви про припинення податкової застави адміністратор виключає запис з Державного реєстру та протягом двох робочих днів з дня виключення запису направляє поштою органу державної податкової служби та платнику податків витяги (незавірені) з Державного реєстру, що свідчать про виключення з Державного реєстру запису про податкову заставу.

 5. Плата за внесення запису до Державного реєстру, внесення змін до запису та отримання витягів з Державного реєстру

  5.1. За внесення запису до Державного реєстру, внесення змін до запису, отримання витягів з Державного реєстру справляється плата у таких розмірах:

  За внесення до Державного реєстру - два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
  За внесення змін до запису в Державному реєстрі - два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
  За отримання витягів з Державного реєстру -один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

  Державні органи звільняються від плати за одержання за їх запитом витягів, що свідчать про внесення запису до Державного реєстру або відсутність такого запису, якщо такий запит подається у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України.

  5.2. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися інформацією з Державного реєстру шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу. Підключення здійснюється адміністратором на підставі Договору про користування Державним реєстром, що укладається між адміністратором та фізичною чи юридичною особою.

  5.3. Розмір плати за користування інформацією з Державного реєстру встановлюється Держателем Державного реєстру за поданням адміністратора і спрямовується на забезпечення функціонування Державного реєстру .

 6. Прикінцеві положення

  6.1. Матеріально-технічне забезпечення функціонування Державного реєстру здійснюється за рахунок плати за внесення запису до Державного реєстру, внесення змін до запису, отримання витягів, які свідчать про внесення запису до Державного реєстру або про відсутність такого запису, користування інформацією з Державного реєстру шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу.