Наказ Міністерства юстиції України від 17.02.2010 № 324/5 «Про впорядкування відносин щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно»

Про впорядкування відносин щодо державної реєстрації прав власності на нерухоме майно

Наказ Міністерства юстиції України
від 17 лютого 2010 року N 324/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2010 р. за N 175/17470

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577,
НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами), такі зміни:

1.1. Заголовок наказу після слова "порядок" доповнити словом "державної".

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Установити, що до створення єдиної системи органів державної реєстрації прав та формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) здійснюють державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно.".

1.3. Пункт 2 після слова "порядок" доповнити словом "державної".

1.4. В абзаці третьому пункту 6 слова "місцевим органам виконавчої влади" виключити.

1.5. Пункт 10 виключити.

2. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28.01.2003 N 6/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 8.2, 8.3 пункту 8, підпунктів 11.2, 11.3 пункту 11, пунктів 12 та 13 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності через 3 місяці після їх державної реєстрації.

4. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Завальна І. І.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

Міністр М. Оніщук


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
О. Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17.02.2010 N 324/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2010 р. за N 175/17470

ЗМІНИ
до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно

1. Пункт 1.1 після слова "порядок" доповнити словом "державної".

2. Пункт 1.6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Реєстрація прав власності на об'єкти незавершеного будівництва здійснюється у порядку, визначеному Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених у розділі 7 Положення.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

3. У пункті 2.1 слова "та оформлення прав власності на нерухоме майно" виключити.

4. Після пункту 2.1 доповнити розділ 2 новим пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. У разі реєстрації прав власності на нерухоме майно на підставі договорів іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, укладені або змінені після набрання чинності Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", до БТІ, крім документів, передбачених цим Положенням, необхідно також надати:

завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, у якій має бути зазначено стислий зміст порушених зобов'язань, вимогу про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги;

документ, який підтверджує сплив тридцятиденного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя;

звіт про оцінку предмета іпотеки;

витяг з Державного реєстру іпотек;

витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна.

Наявність накладеної заборони відчуження нерухомого майна при посвідченні договору іпотеки, за яким відбувається перехід права власності від іпотекодавця до іпотекодержателя, не є підставою для прийняття реєстратором рішення про відмову в реєстрації прав власності на нерухоме майно за іпотекодержателем.".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.11 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.12.

5. У пункті 2.3 після слів "об'єктів нерухомого майна" слово "яка" замінити словом "який".

6. В абзаці шостому пункту 3.2 слово "начальника" замінити словом "керівника".

7. Пункт 3.6 після слів "підлягають реєстрації" доповнити словами та цифрами "крім випадків, передбачених пунктом 2.6 цього Положення".

8. У пункті 3.8:

8.1. В абзаці шостому слово "самовільно" замінити словом "самочинно".

8.2. Абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим.

8.3. Абзаци дев'ятий та десятий викласти в такій редакції:

"прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора;

прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.".

9. Пункт 4.1.1 після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим такого змісту:

"для власника - територіальної громади - територіальна громада села, селища, міста, району у місті в особі відповідного органу місцевого самоврядування;

для власника - держави - держава Україна в особі відповідного органу державної влади.

У разі закріплення об'єктів нерухомого майна за юридичними особами, які здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, поряд з інформацією про власника робиться відмітка про правовий режим майна, а саме - належність майна суб'єкту господарювання на праві оперативного управління чи праві господарського відання;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим.

10. Абзац третій підпункту "а" пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна;".

11. У пункті 5.8:

11.1. В абзацах дев'ятому та десятому слово "самовільно" замінити словом "самочинно".

11.2. Абзац тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим.

11.3. Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора;

прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.".

12. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:

"5.10. Інформаційна довідка з Реєстру прав надається особам, визначеним у пункті 5.1.2 цього Положення.

Інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно містить:

реєстраційний номер нерухомого майна;

адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;

призначення нерухомого майна;

підстави виникнення чи припинення права власності;

відомості про власника (власників);

форму власності;

вид і розмір часток спільної власності;

дату внесення запису;

прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора;

прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.

Зазначена довідка скріплюється печаткою БТІ.".

13. Пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Свідоцтво про право власності містить таку інформацію:

назву об'єкта нерухомого майна;

місце видачі свідоцтва;

дату видачі свідоцтва;

назву органу, який видав свідоцтво;

адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;

відомості про власника (власників);

форму власності;

вид і розмір часток спільної власності;

опис нерухомого майна (найменування будівель, споруд та їх літеровка; призначення майна; розмір житлової та нежитлової площі; процент зношеності тощо);

реквізити прийнятого рішення (найменування органу, назва документа, дата та індекс);

прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, який прийняв рішення;

підпис керівника.

Свідоцтво скріплюється печаткою органу, який видав зазначене свідоцтво.

У відомості про власника (власників) для власника - територіальної громади - зазначається територіальна громада села, селища, міста, району у місті в особі відповідного органу місцевого самоврядування, для власника - держави - держава Україна в особі відповідного органу державної влади.

У разі закріплення об'єктів нерухомого майна за юридичними особами, які здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, поряд з інформацією про власника робиться відмітка про правовий режим майна, а саме - належність майна суб'єкту господарювання на праві оперативного управління чи праві господарського відання.".

14. Після розділу 6 доповнити Тимчасове положення новим розділом 7 такого змісту:

"7. Реєстрація прав власності на об'єкти незавершеного будівництва

7.1. Для реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва до БТІ разом із заявою про реєстрацію прав власності подаються документи, що посвідчують право на земельну ділянку та дозвіл на виконання будівельних робіт, їх копії.

7.2. У разі здійснення наступних транзакцій з об'єктами незавершеного будівництва реєстрація прав власності на такі об'єкти здійснюється відповідно до пункту 7.1 цього Положення.".

У зв'язку з цим розділ 7 уважати розділом 8.

15. У додатку 1 до Тимчасового положення:

15.1. Пункт 1 після слів "з передачею права власності на нерухоме майно" доповнити словами "договори іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, укладені або змінені після набрання чинності Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва",".

15.2. У пункті 10 слова "третейських судів" виключити.

15.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди.".

16. У додатку 6 до Тимчасового положення слово "начальник" замінити словом "керівник", а слова "прізвище, ініціали" замінити абревіатурою "П. І. Б.".

Директор департаменту
цивільного законодавства
та підприємництва
І. І. Завальна